Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8581
Title: Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, напрями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.
Other Titles: Становление высшего образования в Галичине: особенности, тенденции, направления (конец XIX – начало ХХ вв.)
Formation of higher education in Galichina: features, trends, trends (late XIX – early XX centuries)
Authors: Лучаківська, Іванна
Bibliographic description (Ukraine): Лучаківська, І. Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, напрями (кінець ХІХ – початок ХХ ст. / Іванна Лучаківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2017. – Вип. 1, ч. 2. – С. 116–121. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: вищий навчальний заклад
навчальний процес
українці
професор
студент
высшее учебное заведение
учебный процесс
украинцы
профессор
студент
High school
educational process
Ukrainian
professor
student
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Проаналізовано особливості функціонування, розвитку вищих навчальних закладів Галичини – Львівського університету, Ветеринарної, Рільничої, Торговельної академій, Цісарсько-королівської Вищої технічної школи у контексті суспільно-культурних процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Прослідковано особливості створення кожного із закладів освіти, трансформацію чисельності студентів та професорсько-викладацького складу, наголошено на їх внеску у розвиток вітчизняної та світової науки. Показано, що кожен із вишів мав бібліотеки, а також іншу необхідну матеріально-технічну базу для навчання студентів (лабораторії, дослідні поля тощо). Відзначено, що у другій половині ХІХ ст. домінуючою мовою викладання була німецька, проте в останній чверті ХІХ ст. все більшої популярності набувала польська мова, проте окремі дисципліни читалися українською та латинською мовами. Акцентовано на «українській складовій» тогочасної вищої освіти, доведено, що як серед викладачів, так і серед студентів на межі ХІХ–ХХ ст. було надзвичайно мало українців, що пояснюється специфікою етнонаціонального складу населення Львова, де у досліджуваний період більшість становили особи польської та єврейської національності.
Проанализированы особенности функционирования, развития высших учебных заведений Галичины – Львовского университета, Ветеринарной, Полеводческой, Торговой академий, Цисарско-королевской высшей технической школы в контексте общественно-культурных процессов конца XIX – начала ХХ вв. Прослежены особенности создания каждого из учебных заведений, трансформацию численности студентов и профессорско-преподавательского состава, отмечено их вклад в развитие отечественной и мировой науки. Показано, что каждый из вузов имел библиотеки, а также другую необходимую материально-техническую базу для обучения студентов (лаборатории, опытные поля и т.п.). Отмечено, что во второй половине XIX в. доминирующим языком преподавания был немецкий, однако в последней четверти XIX в. все большую популярность приобретал польский язык, однако отдельные дисциплины читались на украинском и латинском языках. Акцентировано на украинской составляющей тогдашнего высшего образования, доказано, что как среди преподавателей, так и среди студентов на рубеже ХIХ–ХХ вв. было очень мало украинцев, что объясняется спецификой этнонационального состава населения Львова, где в исследуемый период большинство составляли лица польской и еврейской национальности.
The features of functioning of higher education institutions (HEIs) in Galichina – Lviv University veterinary field crops, commercial academies, imperial-royal Higher Technical School in the context of social and cultural processes of late nineteenth century. – early twentieth century. Followed especially the creation of each of the educational institutions, the transformation of the number of students and faculty, highlighted their contribution to the development of national and world science. We show that each of the universities have libraries and other necessary material base for training students (laboratories, research fields, etc.). It is noted that in the second half of the nineteenth century. the dominant language of instruction was German, but in the last quarter of the nineteenth century. increasing popularity acquired Polish, but some subjects read Ukrainian and Latin. The attention to the "Ukrainian component" of contemporary higher education proved that both teachers and students at the turn of the XIX–XX centuries. Ukrainian was extremely small, due to the specifics of ethnic composition of the city, where most of the study period were persons of Polish and Jewish.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8581
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2017. Вип. 1, ч. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luchakivska.pdf301,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.