Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8762
Title: Проблемне опрацювання навчального матеріалу на уроках української мови
Authors: Мельничайко, В. Я.
Криськів, Мирослава Йосипівна
Bibliographic description (Ukraine): Мельничайко, В. Я. Проблемне опрацювання навчального матеріалу на уроках української мови / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Пріоритети філологічної освіти; збірник наукових праць студентів, магістрантів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Рівненщини, учнів відділення філології та мистецтвознавства РМАНУМ та учасників науково-практичної конференції «Пріоритети філологічної освіти» (27 жовтня 2016 року). - Рівне-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. - С. 30-34.
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Рівенський державний гуманітарний університет
Keywords: проблемність
проблемна ситуація
навчальний процес
творча особистість
методи навчання
проблемная ситуация
процесс обучения
творческая личность
методы обучения
problem
problem situation
teaching process
creative personality
teaching methods
Abstract: У статті йде мова про характерні особливості проблемного навчання, обґрунтовується його необхідність у сучасному навчальному процесі як вирішальної умови зацікавлення мовним матеріалом, усвідомлення потреби у вдосконаленні мовленнєвих умінь і, як результат, розвитку мислення, формування кожного учня як активної творчої особистості. З’ясовується зміст поняття «проблемна ситуація», наводяться приклади створення проблемних ситуацій у ході застосування різних методів навчання.
В статье идет речь о характерных особенностях проблемного обучения, обосновывается его необходимость в современном образовательном процессе как решающего условия заинтересованности языковым материалом, осознания необходимости улучшить языковые навыки и, как результат, развития мышления, формирования каждого учащегося как активной творческой личности. Раскрывается содержание понятия «проблемная ситуация», приводятся примеры создания проблемных ситуаций в процессе применения различных методов обучения.
The article deals with the characteristics ofproblem solving teaching method. The importance of using problem solving method in modern teaching process as a means to interest students in language material, encourage them to improve their speaking skills and as a result to develop students’ thinking and their active creative personalities has been substantiated. The meaning of the notion“problem situation” has been clarified. The examples of creating problem situations while using different teaching methods have been suggested.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8762
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kr04.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.