Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8926
Title: AUTHOR`S COURSE «HOT ENGLISH» FOR FUTURE MANAGERS: FROM THE EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL DEVELOPMENT
Other Titles: Авторський курс «Hot English» для майбутніх менеджерів: із досвіду експериментальної розробки
Авторский курс «Hot English» для будущих менеджеров: из опыта экспериментальной разработки
Authors: Valenthon, Inna
Keywords: author’s course
experimental research study
future managers
high educational establishments
Hot English
metacognitive strategies in English reading comprehension
авторський курс
експериментальне дослідження
майбутні менеджери
вищі навчальні заклади
метакогнітивні стратегії в розумінні англійської мови
«Hot English»
авторский курс
экспериментальное исследование
будущие менеджеры
высшие учебные заведения
метакогнитивные стратегии в понимании английского языка
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Valenthon, I. AUTHOR`S COURSE «HOT ENGLISH» FOR FUTURE MANAGERS: FROM THE EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL DEVELOPMENT / Inna Valenthon // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2017. – № 4. – С. 155–162. – Бібліогр. в кінці ст.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article deals with some questions concerning the model of the formation professionally oriented competence in English reading of future managers and with the problem of the development of strategic skills in ESP reading. The necessity of students’ mastering the above-mentioned competence has been grounded. The term “professionally oriented competence in English reading of future managers” has been defined. This model falls into the following stages: planning, inferring, hypothesis testing, revising hypotheses. The author gives a full description of the modelling. The reading skills are suggested to be developed with the help of corresponding exercises and tasks. It has been proved that pre-reading exercises aim to form strategic skills of planning; reading exercises and tasks enable students to use reading strategies of inferring and compression while post-reading tasks help them to develop strategies of evaluating and correcting. The research results can be used for further studies of the problem. The principles of constructing the model of English reading competence: cyclicality, systematicity, professional orientation and stepwise learning are singled out. The stages of formation professionally oriented competence in English reading are substantiated. The means of forming foreign language competence in reading and ways of controlling its level of formation are determined. The linguistic characteristics of English financial and economic texts and psychological mechanisms of vocabulary have been determined. The linguodidactic model of developing English lexical competence of future financiers in the process of reading professionally oriented texts has been elaborated and the corresponding system of exercises has been developed. The criteria, evaluative indicators and levels of developing English reading competence of future managers in the process of reading professionally oriented texts have been defined.
Обґрунтовано результати експериментальної перевірки алгоритму формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності майбутніх менеджерів. Компетентність у читанні іншомовних професійно орієнтованих текстів визначено як здатність майбутнього менеджера читати автентичні фахові академічні тексти з різним рівнем розуміння залежно від цілей читання. Охарактеризовано специфіку професійної діяльності менеджера, яка передбачає його безперервну активну участь в заключенні договорів, організації круглих столів, проведенні семінарів та зустрічей, в реалізації спільних інвестиційних проектів, переговорів тощо. Зазначено потреби майбутніх фахівців сфери міжнародного менеджменту в оволодінні компетентностями іншомовного професійно орієнтованого спілкування, які пов’язані з реалізацією успішної й адекватної професійної комунікації в різних типових та нетипових проблемних ситуаціях, невід’ємною складовою яких є розуміння письмової документації без участі третьої особи перекладача (з метою уникнення витоку інформації). Основними компонентами зазначеної компетентності є знання, лексичні та граматичні навички, мовленнєві та навчальні уміння. Конкретизовано вимоги до рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності майбутніх менеджерів відповідно до зазначених компонентів. Зроблено висновок про необхідність цілеспрямованого навчання студентів використовувати ефективні стратегії з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей та цілей, аналізувати ефективні стратегії, які студенти застосовують при читанні рідною мовою з метою перенесення відповідних умінь в іншомовний контекст засобами авторського дистанційного веб-кейсу «Hot English». Виокремлено етапи формування стратегічної компетентності у процесі читання автентичних текстів з фаху й наведено приклади завдання, які повинні вирішуватися на цих етапах. Ефективність розробленої методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності перевірено за допомогою навчального, природного, відкритого, вертикально-горизонтального експерименту, а достовірність результатів – методами математичної статистики. Відзначено вагомість шляхів посилення ефективності стратегії формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності у майбутніх менеджерів як на аудиторних заняттях так і поза межами аудиторії.
Основной целью нашего исследования является описание результатов экспериментального обучения будущих менеджеров чтению на английском языке с использованием метакогнитивных стратегий. Кроме того, результаты исследования можно использовать для анализа учебных материалов и разработки дидактических комплектов. Материалы авторского курса «Hot English» предусмотрены для обучения студентов адекватному восприятию и пониманию разных видов текстов. Преподаватели могут использовать нашу технологию с целью создания собственных стратегий для обучения понимания текстов в процессе чтения. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся модели формирования англоязычной профессионально ориентированной компетентности в чтении будущих менеджеров. Выделены принципы построения модели формирования читательской компетентности: цикличности, системности, профессиональной направленности и поэтапности обучения. Обоснованы этапы формирования англоязычной профессионально ориентированной компетентности в чтении. Определены средства формирования иноязычной компетентности в чтении и способы контроля уровня ее сформированности.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8926
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2017, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. Valenton.pdf323,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.