Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8931
Title: Діагностика сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах
Other Titles: Диагностика сформированности англоязычной компетентности в диалогической речи удущих специалистов по туризму в колледжах
DIAGNOSTICS OF THE DEVELOPMENT OF ENGLISH COMPETENCE IN DIALOGUE SPEECH OF FUTURE TOURISM SPECIALISTS IN COLLEGES
Authors: Кодлюк, Ігор
Bibliographic description (Ukraine): Кодлюк, І. Діагностика сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах / Ігор Кодлюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2017. – № 4. – С. 184–191. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: англомовна компетентність у діалогічному мовленні
майбутні фахівці з туризму в коледжах
туристичне обслуговування
діагностичний інструментарій
діагностичні завдання
англоязычная компетентность в диалогической речи
будущие специалисты по туризму в колледжах
туристическое обслуживание
диагностический инструментарий
диагностические задачи
English competence in dialogue speech
future tourism specialists in colleges
tourism
diagnostics
diagnostic tasks
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Репрезентовано діагностичний інструментарій сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах. Встановлено, що рівень володіння іноземною мовою (у т. ч. англомовним діалогічним мовленням) студентів коледжу з урахуванням вимог Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти має відповідати В1+ (просунутий рубіжний), а об’єктами діагностики англомовної компетентності в діалогічному мовленні є її структурні компоненти – мовна, мовленнєва, лінгвосоціокультурна, навчально-стратегічна та професійно орієнтована компетентності. Визначено критерії сформованості зазначеної якості в майбутніх фахівців з туристичного обслуговування (використання у мовленнєвому потоці відповідного лексичного і граматичного матеріалу; кількість сформульованих реплік, їх доцільність, питома вага ініціативних; досягнення комунікативної мети, що полягає в реалізації мовленнєвого наміру мовця і комунікативних завдань у межах створеної комунікативної ситуації; відповідність характеристик створеного діалогу його функціональному типу; здатність керувати мовленнєвою ситуацією; доречність використання мовленнєвих формул і кліше, оперування країнознавчим матеріалом). Розроблено засоби діагностики зазначеної якості. Вказано, що діагностичні процедури передбачали систематичні спостереження, бесіди з викладачами і студентами, моделювання діалогів на основі запропонованих комунікативних ситуацій, однак перевага надавалася виконанню діагностичних завдань (у т. ч. тестів) та їх аналізу відповідно до виокремлених критеріїв.
Представлен диагностический инструментарий сформированности англоязычной компетентности в диалогической речи будущих специалистов по туризму в колледжах. Установлено, что уровень владения иностранным языком (в т. ч. англоязычной диалогической речью) студентов колледжа с учетом требований Общеевропейских Рекомендаций по языковому образованию должен соответствовать В1+ (продвинутый рубежный), а объектами диагностики англоязычной компетентности в диалогической речи являются ее структурные компоненты – языковая, речевая, лингвосоциокультурная, учебно-стратегическая и профессионально ориентированная компетентности. Определены критерии сформированности указанного качества у будущих специалистов по туристическому обслуживанию (использование в речевом потоке соответствующего лексического и грамматического материала; количество сформулированных реплик, их целесообразность, удельный вес инициативных; достижение коммуникативной цели, заключающейся в реализации речевого намерения говорящего и коммуникативных задач в рамках созданной коммуникативной ситуации; соответствие характеристик созданного диалога его функциональному типу; способность управлять речевой ситуацией; целесообразность использования речевых формул и клише, оперирование страноведческим материалом). Разработаны средства диагностики указанного качества. Указано, что диагностические процедуры предусматривали систематические наблюдения, беседы с преподавателями и студентами, моделирование диалогов на основе предложенных коммуникативных ситуаций, однако предпочтение отдавалось выполнению диагностических задач (в т. ч. тестов) и их анализу в соответствии с выделенными критериями.
The article is dedicated to the diagnostics of the development of English competence in dialogue speech of future tourism specialists in colleges. The preparation of this toolkit urged the solution of the following tasks: the level of proficiency in a foreign language (incl. English dialogue speech) required for college students (according to Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) has been determined; the objects of diagnostics of the development of English competence in dialogue speech of future tourism specialists in colleges have been defined; diagnostic tools of the specified quality have been developed. The criteria for diagnostics of the development of English Language competence in dialogue speech of future tourism specialists in colleges have been determined (incl. English dialogue speech). B1+ (advanced) level of proficiency in a foreign language (incl. English dialogue speech) is required for college students, according to Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. The objects of diagnostics of English competence in dialogue speech are its structural components – speech, linguistic, linguosociocultural, study and strategic, and professionally oriented competences. The criteria for the formation of the competence in future tourism specialists in colleges have been determined. They are: the use of relevant lexical and grammatical material in the speech, the number of replicas, their expediency, percentage of initiative replicas, achievement of communicative goal, including realization of speaker’s speech intentions and communicative tasks within designed communicative situations, the characteristics of a created dialogue according to its functional type, ability to control speech situation, relevance of using speech formulas and clichés, obtaining knowledge of English-speaking countries’ cultures and traditions. Diagnostics of the specified qualities have been developed. Diagnostic procedures included systematic observation, interviews with teachers and students, modeling of dialogues based on proposed communicative situations, but preference was given to performing diagnostic tasks (including tests) and their analysis in accordance with the identified criteria. The tasks were communicatively oriented (based on the material of certain communicative situations); tests were used to identify students' knowledge – subject and professionally oriented (for example, history and culture of native speakers, tourism, etc.).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8931
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2017, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24. Kodluk.pdf311,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.