Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9007
Title: IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE METHODS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN THE CONTEXT OF COMPETENCY-BASED APPROACH
Other Titles: Реалізація альтернативних методів навчання іноземних мов в світлі компетентнісного підходу
Authors: Shymkiv, Inna
Klymenko, Anatolii
Zakordonets, Nataliia
Bibliographic description (Ukraine): Shymkiv I. IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE METHODS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN THE CONTEXT OF COMPETENCY-BASED APPROACH / Inna Shymkiv, Anatolii Klymenko, Nataliia Zakordonets // Science and Education. – 2017. – 5/CLVIII – Р. 68–80. Режим доступу до жур-налу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-5-doc/2017-5-st13
Issue Date: 2017
Keywords: alternative methods of teaching
competency-based approach
student-centered learning
activityoriented technologies
assessment
motivation
self-assessment
educational consultation
альтернативні методи навчання
компетентнісний підхід
особистісно зорієнтоване навчання
діяльнісно зорієнтовані технології навчання
оцінювання
мотивація
самоконтроль
навчальна консультація
Abstract: Methodology of foreign languages teaching (FLT) has been continually undergoing changes with the attempt to find the most appropriate approach or approaches satisfying a contemporary need for learning. A new stage in the development of foreign language education is associated primarily with the implementation of a qualified approach into the educational process. Its idea is to form an innovative personality who can flexibly adapt to global, socio-political and economic factors. The issue of competency-based learning (CBL) is being investigated by a number of scholars but its certain aspects still remain understudied. The paper aims to highlight the major approaches of alternative methods of teaching foreign languages in the framework of CBL methodology. The following research methods were used in the study: critical analysis of scientific literature, general scientific methods of analysis, synthesis, comparison, generalization, as well as the empirical ones, such as observation, testing, generalization of experience of lecturers, pedagogical experiment. Special attention in the paper is paid to understanding the productive trends of teaching foreign languages in the context of student-centered and activity-oriented technologies which are primarily associated with alternative (non-traditional) methods in the context of CBL. CBL of foreign languages gives students an opportunity to explore issues, observe, analyze, think critically, and choose their own methods of learning. The results of the carried out experiment show that the efficacy of competency-based approach in teaching foreign languages depends on teacher’s understanding of the necessity to abandon authoritarian and scholastic methods, and use alternative and innovative ones instead.
Методика навчання іноземних мов зазнає значних змін, перебуваючи у пошуку найбільш прийнятних для сьогодення раціональних підходів. Новий етап у розвитку іншомовної освіти пов’язаний, насамперед, з упровадженням компетентнісного підходу до організації навчального процесу і формування інноваційної людини, яка може гнучко пристосуватись до світових соціально-політичних і економічних факторів. Актуальне питання компетентнісно спрямованого навчання досліджується в сучасних працях науковців, але окремі аспекти згаданої проблеми залишаються малодослідженими. Метою статті є висвітлення основних підходів альтернативних методів навчання іноземних мов у контексті компетентнісного підходу. Дослідження проводилося з використанням таких методів, як критичний аналіз методичної літератури, синтез, порівняння, узагальнення, а також емпіричні методи: спостереження, тестування, узагальнення практичного досвіду вчителів, педагогічний експеримент. Увага у дослідженні сфокусована на осмисленні продуктивних тенденцій організації навчання іноземних мов у контексті індивідуально та діяльнісно орієнтованих технологій, які пов’язують з альтернативними методами навчання в контексті компетентнісного підходу, що дають учням можливість самостійно досліджува- ти проблеми, спостерігати, аналізувати, критично мислити, організовувати свої власні прийоми навчання, відстоювати власну позицію, розвивати вміння оцінювати ризики, формувати конструктивне управління почуттями, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, взаємодіяти в адекватний і творчий спосіб у всіх різновидах соціальних та культурних контекстів, мобілізовувати життєвий досвід, застосовувати базові / декларативні знання та уміння на практиці, створювати ситуації успіху, використовувати самоконтроль та взаємоконтроль. Результати проведеного експерименту дозволили зробити висновок про те, що ефективність компетентнісно спрямованого навчання іноземних мов залежить від розуміння викладачами необхідності відмовити- ся від авторитарних і схоластичних методів та творчо застосовувати методи, що сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9007
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zakordonets_3.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.