Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9150
Title: PETRO (PETER) SAVARYN: A PILLAR OF THE POST-WAR UKRAINIAN COMMUNITY IN CANADA
Other Titles: Петро Саварин: будівничий повоєнної української громади в Канаді
Петр Саварин: организатор повоенного украинского общества в Канаде
Authors: Polkovsky, Valerii
Bibliographic description (Ukraine): Polkovsky , V. PETRO (PETER) SAVARYN:A PILLAR OF THE POST-WAR UKRAINIAN COMMUNITY IN CANADA / Valerii Polkovsky // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. - 2017. - Вип. 1, ч. 3. - С. 126–139. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: multiculturalism
diaspora
Ukrainian
identity
Canada
мультикультуралізм
діаспора
українська ідентичність
Альберта
Канада
мультикультурализм
диаспора
украинская идентичность
Альберта
Канада
политик
Series/Report no.: Історія;
Abstract: Petro Savaryn was born on 17 September 1926, in the village of Zubrets, near Buchach, in the Ternopil Region of Western Ukraine. He has made a unique and important contributions to the development of the Ukrainian community in Canada for more than six decades. A lawyer by profession, Savaryn is renowned as a builder of institutions and a leading figure in Ukrainian political and educational organizations, foundations, projects and initiatives. His legacy is virtually without precedent, and worthy of scholarly assessment. It is timely to review his accomplishments and to consider them within the framework of the 125th anniversary of Ukrainian settlement in Canada and the coming 150th anniversary of Canadian Confederation. This is especially the case since Peter Savaryn has managed to become a model of the modern Ukrainian Canadian, contributing tremendously to the development of his two motherlands – adoptive Canada and native Ukraine. Significantly, there has been a growing interest in Ukraine regarding Peter Savaryn’s career. Is it not difficult to become a committed patriot of two countries – Canada and Ukraine? Are there not tensions and contradictions that need to be surmounted to arrive at a successful synthesis? These and other questions will be addressed in my paper.
Петро Саварин народився 17 вересня 1926 р. в селі Зубрець, біля Бучача, в Тернопільській області Західної України. Він зробив унікальний і великий внесок у розвиток української громади в Канаді упродовж більше шести десятиліть. Юрист за фахом, П. Саварин, відомий як будівничий установ і провідна фігура в українських політичних і освітніх організаціях, фондах, проектах та ініціативах. Його спадщина практично не має прецедентів і гідна наукової оцінки. На часі звернути увагу на його досягнення і розглянути їх в рамках 125-річчя українського поселення в Канаді і 150-річчя канадської конфедерації. Це особливо вірно, позаяк Петро Саварин зумів стати зразком сучасного українського канадця, сприяв величезному внеску в розвиток двох своїх батьківщин – Канади, яка прийняла його, та рідної України. Важливо відзначити, що спостерігається зростаючий інтерес в Україні до кар’єри Петра Саварина. Хіба це неважко бути відданим патріотом двох країн – Канади і України? Чи є якісь суперечності та протиріччя, які потрібно подолати, щоб досягти успішного синтезу? Ці та інші питання будуть розглянуті у статті.
Петр Саварин родился 17 сентября 1926 г. в селе Зубрец, около Бучача, в Тернопольской области Западной Украины. Он сделал уникальный и большой вклад в развитие украинской общины в Канаде в течение более шести десятилетий. Юрист по специальности, П. Саварин, известный как организатор учреждений и ведущая фигура в украинских политических и образовательных организациях, фондах, проектах и инициативах. Его наследие практически не имеет прецедентов и достойно научной оценки. Актуально обратить внимание на его достижения и рассмотреть их в рамках 125-летия украинского поселения в Канаде и 150-летию Канадской конфедерации. Это особенно верно, так как Петр Саварин сумел стать образцом современного украинского канадца, способствовал огромному вкладу в развитие двух своих родин – Канады, которая приняла его, и родной Украины. Важно отметить, что наблюдается растущий интерес в Украине к карьере Петра Саварина. Разве это не трудно быть преданным патриотом двух стран – Канады и Украины? Есть ли какие-то противоречия и противоречия, которые нужно преодолеть, чтобы достичь успешного синтеза? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в моей статье.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9150
ISSN: 2307-7778
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2017. Вип. 1, ч. 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polkovsky.pdf325,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.