Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9210
Title: Werbalność i niewerbalność w obrazie miasta (na przykładzie Kielc i Nowogrodu Wielkiego)
Authors: Korczyńska, Dagmara
Bibliographic description (Ukraine): Korczyńska, D. Werbalność i niewerbalność w obrazie miasta (na przykładzie Kielc i Nowogrodu Wielkiego) / Dagmara Korczyńska // Studia Methodologica. - 2016. - Вип. 42 - С. 12–22.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: niewerbalność
ikona
semiotyka ostensywna
symbol
znak indeksalny
невербальність
ікона
остенсивна семіотика
символ
індексальний знак
non-verbality
icon
ostensive semiotic
symbol
index sign
Abstract: Referat niniejszy podzielony został na dwie części. Część pierwszą stanowi przedstawienie wyników i omówienie niewerbalnych asocjacji z dwoma miastami — Kielcami i Nowogrodem Wielkim. Część druga skupia się na analizie ikon, ostensywnej semiotyki, symboli oraz znaków indeksowych, które wykorzystywane są w działalności reklamowej na terenie obu badanych miast.
Перша частина статті представляє результати дослідження невербальних асоціацій з двома містами — Кельце і Великим Новгородом. В лругій частині автор зосереджується на аналізі іконічених знаків, остенсивній семиотиці, символів і індексальних знаків, які використовуються в рекламній діяльності в цих містах.
The first part of this article discuss and presents results of non-verbal association of the two cities — Kielce and Veliky Novgorod. The second part of the article is an analysis of icons, ostensive semiotics, symbols and index signs which are used in advertising activities in both studied cities.
Sponsorship: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2015 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9210
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Dagmara Korczyńska.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.