Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9220
Title: Deutsch als fremdsprache – fach oder disziplin?
Authors: Niekra, Urszula
Bibliographic description (Ukraine): Niekra, U. Deutsch als fremdsprache – fach oder disziplin? / Urszula Niekra // Studia Methodologica. - 2016. - Вип. 42 - С. 43–51
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: niemiecki
język obcy
historia
przedmiot
dyscyplina
nauczanie
German
a foreign language
history
subject
discipline
teaching
німецька
іноземна мова
історя
предмет
дисципліна
навчання
Abstract: Pod koniec lat sześćdziesiątych powstał w Niemczech nowy kierunek studiów – Niemiecki jako język obcy, w związku z czym zrodziła się konieczność zdefiniowania pojęcia języka niemieckiego jako obcego, a następnie odniesienia tej definicji do nauczania tego języka zarówno w Polsce i w Niemczech. Niemiecki jako język obcy jako kierunek studiów w Niemczech nie posiada długiej historii i w samych Niemczech lingwiści nie są pewni jego statusu w wymiarze uniwersyteckim nazywając go przedmiotem bądź dyscypliną. W piśmiennictwie naukowym stanowi temat dotychczas niezbadany – i to zarówno na obszarze Niemiec, jak i Polski. Znaczącą rolę w nauczaniu jakiejkolwiek filologii obcej stanowi tzw. aspekt kontrastywny, co wiąże się z uwzględnieniem specyfiki języka ojczystego w procesie nauczania języka obcego i pozwala na eliminację interferencji języka ojczystego na język obcy.
At the end of the 1960s, German as a foreign language emerged in Germany as a separate field of study. Therefore, it become necessary to define what the term German as a foreign language meant and how it related to teaching German in Poland and in Germany itself. Not having a long history, the status of German as a foreign language in terms of an academic study field is unclear even for German linguists, who refer to it either as subject or discipline. As a consequence, there are not many publications in this field in Germany or in Poland. The so-called contrastive aspect plays a significant role in the teaching of any foreign language. It involves taking the specific character of the mother tongue into consideration in the process of teaching a foreign language, thus making it possible to eliminate the interference between the native and foreign languages.
Наприкінці шістдесятих років в Німеччині був заснований новий напрямок дослідження — Німецька мова як іноземна і, таким чином з’явилася необхідність визначення поняття німецької мови як іноземної, а потім співвіднесення цієї дефініції та викладання мови як в Польщі, так і в Німеччині. Німецька мова як іноземна як курс навчання в Німеччині немає довгої історії і в одній тільки Німеччині лінгвісти не впевнені в його статусі в університетському аспекті, називаючи його предметом або ж дисципліною. У науковій літературі він є об’єктом досі не дослідженим — як в Німеччині, так і у Польщі. Значну роль у викладанні будь-якої іноземної філології відіграє т.зв. контрастивний аспект, який бере до уваги специфіку рідної мови при навчанні іноземної і дозволяє усунути інтерференцію рідної мови на іноземну.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9220
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5Urszula Niekra.pdf65,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.