Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9222
Title: Изучение межтекстовых связей как путь к постижению авторского мира А. С. Грина
Authors: Мусий, Валентина
Bibliographic description (Ukraine): Мусий, В. Изучение межтекстовых связей как путь к постижению авторского мира А. С. Грина / Валентина Мусий // Studia Methodologica. - 2016. - Вип. 42 - С. 52–59.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: świat autorski
dominanta
tekst
powiązania intertekstualne
świadomość artystyczną
zbiórka, cykl
motyw
kompozycja
Aleksander Grin
авторський світ
домінанта
текст
міжтекстові зв’язки
художня свідомість
збірник
цикл
мотив
композиція
О. С. Грін
author’s world
dominant
text
supertextual links
artistic consciousness
collection
cycle
motive
composition
A. S. Grin
Abstract: W artykule przedstawione rozważania na temat istoty takich kategorii jak „świat autorski” i zaproponowano roboczą definicję tej kategorii. Jednym z obszarów badań świata autorskiego może być analiza granice tekstu. Wyróżnione zostały granice formalne (początek i koniec tekstu) i granice treściowe, a precyzyjniej otwartość tekstu na dialog z innymi tekstami tegoż autora. Powiązania między tekstami najbardziej oczywiste są wewnątrz zbiórek, cykli, ksiąg autora, gdy ich wspólnota kreuje nowy, dodatkowy sens i suma dwóch (trzech lub więcej) utworów jest większa niż dwa (trzy lub więcej). Zbadanie powiązań intertekstualnych umożliwia identyfikację najistotniejszych dla artysty zjawiska i osobliwości ich artystycznej prezentacji, najbardziej znaczące dla niego twórcze zasady zdeterminowane jego świadomością artystyczną — czyli wszystkiego, co składa się na kategorię „świat autora”. Artykuł dotyczy świata autorskiego Aleksandra Grina.
У статті представлені роздуми про сутність такої категорії, як «авторський світ», пропонується робоча дефініція цієї категорії. Як один з напрямів вивчення авторського світу пропонується аналіз меж тексту. Виділено формальні межі (початок і кінець тексту), а також змістовні межі, точніше відкритість тексту до діалогу з іншими творами того ж автора. Зв’язки між текстами найбільш очевидні всередині збірників, циклів, книг автора, коли з їхньої спільності народжується новий, додатковий сенс і сума двох (трьох і більше) творів виявляється більше, ніж два (три і більше). Вивчення міжтекстовых зв’язків дає можливість виявити найбільш актуальні для митця явища і особливості їх художнього відтворення, найбільш показові для нього творчі принципи, які обумовлені його художньою свідомістю — все те, що відноситься до категорії «авторський світ». У статті йдеться про авторський світ О. С. Гріна.
The article deals with such category as “the author’s world” and proposes definition of this category. The aim of the paper is to substantiate potential of research of the boundaries of the text as one of the ways to study the author’s world. This article examines the levels of researching of text boundaries. Such as: the formal boundaries — the beginning and the end of the text — as well as content borders, connected with the openness of the text to dialogue with other works of the same author. The connection between the texts is most obvious inside the collections, cycles, books, when their community gets a new, additional meaning, and the sum of two (three or more) works is more than two (three or more). Common motifs and images in different literary works of the same author allow to identify the most important for the artist sides of reality, creative principles of this writer, peculiarities of his artistic consciousness — so, to form judgments about its author’s world. The article gives a detailed analysis of prose by A. S. Grin.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9222
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6Musij.pdf67,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.