Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9249
Title: TENDENCJE W NADAWANIU IMION NA PODSTAWIE KSIAG METRYKALNYCH PARAFII BIELINY NA POCZATKU XIX I XX W
Authors: Sikora, Ewa
Bibliographic description (Ukraine): Sikora, E. TENDENCJE W NADAWANIU IMION NA PODSTAWIE KSIAG METRYKALNYCH PARAFII BIELINY NA POCZATKU XIX I XX W / Ewa Sikora // Studia Methodologica. - 2016. - Вип. 43 - С. 32–42
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: antroponimy
nominacja
motywacja
parafia
księgi metrykalne
антропонімія
номінація
мотивація
парафіяльні реєстрові книги
anthroponyms
nomination
motivation
parish
registry books
Abstract: Niniejszy artykuł skupia się na imionach nadanych dzieciom urodzonych w parafii Bieliny w latach 1800-1810 i 1900-1910. Materiał antroponimiczny został wyekscerpowany spośród ksiąg metrykalnych urodzeń, przechowywanych w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach. Pełna lista nazw zarejestrowanych w badanych księgach metrykalnych pozwala stwierdzić, że większość imion pochodzi z chrześcijańskiego systemu antroponimicznego. W latach 1800-1810, 1900-1910 zasób wykorzystanych do nominacji imion był podobny, imiona często się powtarzały. Dzieci były najczęściej nazywane imionami błogosławionych i świętych Kościoła katolickiego. W badanym okresie nowonarodzone dzieci zaczęto nazywać podwójnymi i potrójnymi imionami, ale nadal ten typ nominacji w wiejskim środowisku był rzadki. Analiza nazw wskazuje na utrzymanie silnej tradycji rodzinnej, w której dzieci przejmowały imiona po rodzicach.
У даній статті розглядаються імена дітей, народжених в парафії Бєліни в 1800-1810 і 1900-1910 роках. Антропонімічний матеріал було зібрано із записів актів громадянського стану в парафії св.. Йосипа Улюбленого Пресвятої Діви Марії в Бєлінах. Повний список імен, зареєстрованих в державному реєстрі респондентів, показує, що більшість імен походить з християнської антропонімічної системи. У 1800-1810 ш 1900-1910 роках ресурс, який використовувався для номінацій імен, часто повторюється. Дітй найчастіше називають іменами святих і блаженних католицької церкви. В аналізований період новонародженим дітям стали надавати подвійні і потрійні імена, але цей тип номінації в сільській місцевості залишався рідкістю. Аналіз назв свідчить про підтримку сильної сімейної традиції, в якій діти спадкували імена батьків.
This article fouses on the names born in the parish of Bieliny from 1800-1810 and 1900-1910. The anthroponymic material was seleced from the births certificates of parish of St. Joseeph Spuse of the Blessed Virgin Mary in Bieliny. In the years 1800-1810, 1900-1910, the resource used for the nominations of names was similar, names often repeated. The full list of registered names in the investigated certificates allows to state that the majority of names are derived from Christian antrhroponymis system. Children were most often the names of the blessed and the saints Catholic Church. During this period a newborn children began to given double and triple names, but still this type of nomination in a rural enviroment were rare. Analisys of the names indicates to maintain strong family tradiction, where the children took the names of the parents.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9249
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4Ewa_Sikora.pdf148,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.