Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9590
Title: Особливості фенології Dracocephalum austriacum L. у природному заповіднику "Медобори"
Other Titles: Особенности фенологии Dracocephalum austriacum l. в природном заповеднике "Медоборы"
PHENOLOGICAL FEATURES OF DRACOCEPHALUM AUSTRIACUM L. IN THE NATURE RESERVE "MEDOBORY"
Authors: Козира, Л. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Козира, Л. Я. Особливості фенології Dracocephalum austriacum L. у природному заповіднику "Медобори" / Л. Я. Козира // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. - 2018. - Вип. 1(72). - С. 17–22. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Dracocephalum austriacum L.
календарні терміни
фенофаза
природний заповідник "Медобори"
календарные сроки
продолжительность фенофаз
заповедник "Медоборы"
calendar terms
phenophase
nature reserve “Medobory”
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: В результаті багаторічних фенологічних спостережень за D. austriacum L., червонокнижним та реліктовим видом природного заповідника "Медобори", наведено відомості про особливості його фенології. Під час щорічних досліджень фіксувалися фенофази: початок вегетації, початок, масове, кінець цвітіння, початок і кінець плодоношення, кінець вегетації. Встановлено найраніші та найпізніші дати проходження всіх фенофаз. Були встановлені середні багаторічні дати настання фенофаз. Середня дата початку вегетації – 6 квітня, кінця вегетації – 7 жовтня. Початок цвітіння в середньому настає 8 травня, масове – 17 травня , кінець – 30 травня. Різниця між середніми фенодатами початку і масового цвітіння складає 9 днів, а середньо багаторічний цикл цвітіння тривав 22 дні. Тривалість цвітіння в різні роки коливається в межах 15-34 днів. Також встановлено середні терміни плодоношення виду: початку – 27 травня., та кінця – 3 липня. Період плодоношення за роки спостережень становив 25-54 дні, а вегетації в цілому – 140-250 днів. Відмічено, що сезонна тривалість фенофаз D. austriacum L. залежить від погодних умов, особливо, наявності вологи у грунті та відповідного рівня температурного режиму і тому є не однаковою в різні роки спостережень.
В результате многолетних фенологических наблюдений за Dracocephalum austriacum L., краснокнижным и реликтовым видом, природного заповедника "Медоборы", приведены особенности его фенологии. Во время ежегодных исследований фиксировали фенофазы: начало вегетации, начало, массовое и конец цветения, начало плодоношения и конец диссеминации, конец вегетации. Также установлена длительность периодов цветения, плодоношения и вегетации. Определены самые ранние и поздние даты фенофаз. Установлены средние многолетние фенодаты. Средняя дата начала вегетации - 6 апреля, конца вегетации - 7 октября. Начало цветения в среднем наступает 8 мая, массовое - 17 мая, конец - 30 мая. Разница между средними фенодатами начала и массового цветения составляет 9 дней, а средний многолетний цикл его составлял 22 дня. Длительность цветения в разные годы колеблется в пределах 15 - 34 дней. Также были установлены средние даты плодоношения вида: начала – 27 мая и конца – 3 июля, а длительность этого периода – 25-54 дня. Период вегетации змееголовника – 140-250 дней. Отмечено, что сезонная длительность фенофаз D. austriacum L. зависит от погодных условий, особенно, наличия влаги в почве соответственного уровня температурного режима, поэтому не одинаковая в разные годы исследований.
As a result of long-term phenological observations we obtained the information about phenological peculiarities of D. austriacum L., which is either the Red Book and relict species of the Medobory Nature Reserve.During the annual studies, such fenophases were recorded: the beginning of the vegetation; the beginning, the mass, and the end of flowering; the beginning and end of fruiting; the end of the vegetation, as well as the established duration of flowering periods, fruiting and vegetation in general. The earliest and the most recent dates of all phenophases passages have been established and their dependence on seasonal weather conditions has been noted. The data processing of observations was carried out according to the methodologies described in the works of Beideman I. N., Zaitseva G. N. Statistical processing of data was carried out according to the method of G. N. Zaytseva as an arithmetic mean. There were established average long-term dates of the phenophases beginning. The average date for the beginning of the vegetation is April 6, the end of the growing season is October 7. The flowering starts, in average, on the 8th of May, the mass starts on May 17th and ends on May 30th. The difference between the average phenodates of the beginning and the mass flowering is 9 days, and the average long-lasting cycle of flowering lasted 22 days. The duration of flowering at different times varies within 15-34 days. Also, the average fruiting terms of the species are set up: the beginning is May 27, and the end is July 3. The duration of the fruiting period during the years of observation was 25-54 days, and the vegetation on the whole - 140-250 days. It is noted that the seasonal duration of D. austriacum L. phenophase depends on weather conditions, especially the presence of moisture in the soil, the corresponding level of temperature regime and, therefore, is not the same at different times of observation.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9590
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2018. Вип. 1 (72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Kozyra.pdf104 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.