Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9593
Title: Систематика видів роду Buddleja L.: теоретичні аспекти
Other Titles: Систематика видов рода Buddleja L.: теоретические аспекты
PLANT TAXONOMY OF BUDDLEJA L. GENUS: THEORETICAL ASPECTS
Authors: Скакун, В. О.
Bibliographic description (Ukraine): Скакун, В. О. Систематика видів роду Buddleja L.: теоретичні аспекти / В. О. Скакун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. - 2018. - Вип. 1(72). - С. 22–29. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Buddleja L.
систематичне положення
філогенетичні системи
Species Plantarum
флора
систематическое положение
филогенетические системы
systematic position
phylogenetic system
flora
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Установлено положення роду Buddleja L. в сучасних системах вищих рослин. З’ясовано правильність написання родової назви. Показано розподіл видів роду Buddleja L. на групи за континентами (Азійські, Африканські, види Нового Світу) та на секції і серії. Азійські види роду Buddleja L., входять до секцій Neemda поділяються на три серії: Alternifoliae, Curvifloae, Rectiflorae. Африканські види розподілені на 3 секції: Neemda, Nicodemia, Chilianthus. Види Південної та Північної Америки, розподілені на 2 секції: Neemda, Buddleja та на 12 серій: Thyrsoides, Oblongae, Stachoides, Globosae, Anchoenses, Glomeratae, Brachiatae, Lanatae, Scordiodes, Buddleja, Verticillatae, Cordatae. Вказані особливості філогенетичних зв`язків роду Buddleja L. в порядку Lamiales, якими займалися чимало вчених. Buddleja була названа Ліннеєм (Linnaeus, 1737) на честь преподобного містера Адама Буддле (Mr. Adam Buddle)(1660-1715), англійського ботаніка, вікарія Фармбріджа, графство Ессекс. Де Жюссьє (De Jussieu, 1789) був першим, хто помістив цей рід у Scrophulariaceae (як «Scrophulariae»). Бентама (Bentham,1835) зазвичай зазначають як автора триби Buddlejae Scrophulariaceae (як «Scrophulariae»), хоча Бартлінг (Bartling, 1830) уже опублікував Buddlejae як підгрупу непозначеного рангу в Scrophulariaceae (як «Scrophulariae»). До 1857 Бентам (Bentham) змінив думку і відніс членів триба Buddlejae до триби Euloganieae із Loganiaceae через загальну подібність Logania та Buddleja. Цю систематичну позицію пізніше розробляли Бентам та Хукер (Bentham & Hooker, 1876), додавши субтрибу Buddleieae до Loganiaceae. Золередер (Solereder, 1895) у Die Natürlichen Pflanzenfamilien, підняв субтрибу до статусу підсімейства у родині Loganiaceae. Вільгельм (Wilhelm, 1910) дав йому ранг сімейства поряд з Loganiaceae у Contortae. Ленхаутс (Leenhouts, 1963), а пізніше Леувенберг (Leeuwenberg, 1979) та Леувенберг і Ленхаутс (Leeuwenberg & Leenhouts, у другому виданні Die Natürlichen Pflanzenfamilien, 1980) розглядали Buddleja та інші види, що належать до цієї біологічної сім’ї як трибу Loganiaceae. Хатчінсон (Hutchinson, 1973) та Торн (Thorne, 1983) помістили Buddlejaceae ближче до Loganiaceae у Longaniales та Gentianales, відповідно. У цей час, Вагеніц (Wagenitz, 1959) запропонував, щоб група Buddleja була віднесена до Scrophulariaceae, що базувалося на анатомії, трихомах, ембріології, а також паразитах і шкідниках, яких вона приваблює. Мельхіор (Melchior, 1964) визнає сімейство Buddlejaceae, яке він розмістив у Tubiflorae поряд з Scrophulariaceae. Кронквіст (Cronquist, 1981), Тахтаджян (Takhtajan, 1980, 1986), Дальгрен (Dahlgren, 1983, 1989), а пізніше Торн (Thorne, 1992) зійшлись на думці щодо такого розміщення, хоча коли вони конкретизували компоненти сімейства, вони не мали абсолютної згоди. З 2006 року рід належить до родини Scrophulariaceae. Проте, за системою A.L. Takhtajan рід Buddleja L. належить до родини Buddlejaceae (Wilhelm, 1910).
Установлено положение рода Buddleja L. в современных системах высших растений. Выяснена правильность написания родового названия. Показано распределение видов рода Buddleja L. на группы по континентам (Азиатские, Африканские и виды Нового Света) и на секции и серии. Азиатские виды рода Buddleja L., входят в секцию Neemda и делятся на три серии: Alternifoliae, Curviflorae, Rectiflorae. Африканские виды рода Buddleja разделены на 3 секции: Neemda, Nicodemia, Chilianthus. Виды Южной и Северной Америки, разделены на 2 секции: Neemda, Buddleja и на 12 серий: Thyrsoides, Oblongae, Stachoides, Globosae, Anchoenses, Glomeratae, Brachiatae, Lanatae, Scordiodes, Buddleja, Verticillatae, Cordatae.Указаны особенности филогенетических связей рода Buddleja L. в порядке Lamiales. Buddleja была названа Линнеем (Linnaeus, 1737) в честь преподобного мистера Адама буддлея (Mr. Adam Buddle) (1660-1715), английского ботаника, викария Фармбриджа, графство Эссекс. Жюсье (De Jussieu 1789) был первым, кто поместил этот род в Scrophulariaceae (как «Scrophulariae»). Бентама (Bentham, 1835) обычно отмечают как автора трибы Buddlejae Scrophulariaceae (как «Scrophulariae»), хотя Бартлинг (Bartling, 1830) уже опубликовал Buddlejae как подгруппу ранга в Scrophulariaceae (как «Scrophulariae»). До 1857 Бентам (Bentham) изменил мнение и отнес членов трибы Buddlejae к трибе Euloganieae с Loganiaceae через общее сходство Logania и Buddleja. Эту систематическую позицию позже разрабатывали Бентам и Хукер (Bentham & Hooker, 1876), добавив субтрибу Buddleieae к Loganiaceae. Золередер (Solereder, 1895) в Die Natürlichen Pflanzenfamilien, поднял субтрибу к статусу пидсимейства в семье Loganiaceae. Вильгельм (Wilhelm, 1910) дал ему ранг семейства рядом с Loganiaceae в Contortae. Ленхаутс (Leenhouts, 1963), а позже Леувенберг (Leeuwenberg, 1979) и Леувенберг и Ленхаутс (Leeuwenberg & Leenhouts, во втором издании Die Natürlichen Pflanzenfamilien, 1980) рассматривали Buddleja и другие виды, относящиеся к этой биологической семье как Loganiaceae . Хатчинсон (Hutchinson, 1973) и Торн (Thorne, 1983).поместили Buddlejaceae ближе к Loganiaceae в Longaniales и Gentianales соответственно. В это время, Вагениц (Wagenitz, 1959) предложил, чтобы группа Buddleja была отнесена к Scrophulariaceae, что базировалось на анатомии, трихомах, эмбриологии, а также паразитах и вредителях, которых она привлекает. Мельхиор (Melchior, 1964) признает семейство Buddlejaceae, которое он разместил в Tubiflorae рядом с Scrophulariaceae. Кронквист (Cronquist, 1981), Тахтаджян (Takhtajan, 1980, 1986), Дальгрен (Dahlgren, 1983, 1989), а позже Торн (Thorne, 1992) сошлись во мнении относительно такого размещения, хотя когда они конкретизировали компоненты семейства, они не имели абсолютного согласия. С 2006 года род относится к семейству Scrophulariaceae. Однако, по системе A.L. Takhtajan род Buddleja L. относится к семейству Buddlejaceae (Wilhelm, 1910).
The results of the study of the species composition of the higher water and coastal aquatic plants of the Styr river in Rivnenska oblast, where the middle and lower parts of the river are located, are presented. On the territory of Rivnenska oblast the length of the river Styr is 208 km, the catchment area is 3416 km2. The research was conducted in the years of 2016-2017 during the vegetation period. The species composition of the flora was studied at each control point of water withdrawal for analysis at a 500-meter-long riverside in the Demydivsky, Mlynivsky, Volodymyretsky and Zarichnensky districts of the oblast. The list of species includes own macrophytes – real aquatic and air-aquatic species, as well as atypical or occasional macrophytes that have been recorded in the immediate proximity to the river bed and grow in the coastal zone (hygrophytes and hygromеsophytes). Ecological groups of species are allocated on the basis of taking into account the peculiarities of the passing of ecophases (Macrophytes ..., 1993). The classification of Magnoliophyta is given by the APG IV (2016). The names of the species are given using the The Plant List (2013). Groups of adventitious plants according to the chronoelement are classified under the classification of J. Kornaš (1968). According to the results of research 125 species of 75 genera and 38 families were determined on the studied areas of the river. 8 species are adventitious plants and the rest ones represent an aboriginal flora of Rivnenska oblast. The most numerous families are Poaceae (11 species), Potamogetonaceae (10 species), Asteraceae (9 species), Cyperaceae (8 species), Polygonaceae (8 species), Ranunculaceae (6 species). Among the genera in amount of species dominate Potamogeton (9 species), Salix (6 species), Juncus (5 species), Rumex (5 species), Carex (5 species).37 species or 29,6 % of the total species composition were found on all studied areas, while 41 species (38,2 %) were found in only one of the plot. Among them, in particular, rare species that are subject to regional protection in Rivnenska oblast: Pulicaria vulgaris Gaertn., Hippirus vulgaris L., Batrachium circinatum (Sibth.) Spach, B. rionii (Lagger) Nyman, Potamogeton gramineus L., Nymphaea candida J. Presl & C. Presl. Batrachium rionii are given for the first time in Rivnenska oblast. The largest number of species (89 or 71,2 % of the total species composition) was recorded on the river between Zarichne urban settlement and Ivanchytsi village of Zarichnensky district. Exactly here was found Batrachium rionii, also Juncus tenuis Willd., Potamogeton friesii Rupr., P. natans L., P. gramineus, Ranunculus flammula L., Stellaria fennica (Murb.) Perfil., Hippirus vulgaris, Pulicaria vulgaris and others. The poorest species composition was in the area near Verben village of Demydivsky district, where 58 species (46,4 %) grew. However, only here were found Batrachium circinatum, Glyceria notata Chevall, Potamogeton compresus L., Cicuta virosa L., and also the representative of water moss – Ricciocarpus natans (L.) Corda (family Ricciaceae). In the river area within Volodymyretsky district were found 87 species (69,6 %), among which Leersia oryzoides (L.) Sw., Thalictrum lucidum L., Echinocystis lobata (Michx.) Torr & A. Gray, Epilobium tetragonum L. are noticed only it this area. In the area of the river between Torhovytsya village and Nove village of Mlynivsky district were found 65 species (52 %), among which Agrostis gigantea Roth, Zizania latifolia (Griseb.) Stapf, Myriophyllum verticillatum L., Scrophularia umbrosa Dumort are registered only in this locality. In the areal structure of the species composition of the river dominate species with a wide range, in particular Holarctic, Eurasian, Euro-Siberian, Cosmopolites, and Hemicosmopolites, the total share of which is more than 80 %. In the structure of life forms classified by C. Raunkier predominate aquatic geophytes (hydrophytes), aquatic hemicryptophytes and hemicryptophytes. The ecological structure of the found species is diverse, however trichоhyhrоphytes, euochtophytes, uliginosophytes, octohydrophytes and hydroochotophytes dominate here. The species composition of the flora of the studied areas of the river includes 8 adventitious plants species of 7 families, of which 2 species are archeophytes according to the honeoelectomy, 3 species are kenophytes, 3 species are eukenophytes. By degree of naturalization 2 species are represented by agriophytes, the remaining 6 species are agriopepophytes. Such a distribution of identified species indicates that all of them were naturalized in natural and seminatural ecotopes. Among these species the coastal North American euenophytes Bidens frondosa L. and Echinocystis lobata now tend to expand into natural groups, in particular, the first species is intensively displacing aboriginal plants – Bidens cernua L. and B. tripartita L., the East Asian species Zizania latifolia gradually expands the growth area and takes up new localities. Originally, 4 species are North American, 3 species have an Asian origin, 1 species is from Southern Europe.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9593
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2018. Вип. 1 (72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3Skakyn.pdf103,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.