Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9696
Title: Прикладні аспекти формування творчої особистості старшокласників у школі (50–80-ті роки ХХ століття)
Other Titles: Прикладные аспекты формирования творческой личности старшеклассников в школе (1950–1980-е годы ХХ века)
APPLIED ASPECTS OF THE FORMATION OF THE CREATIVE PERSONALITY OF SENIOR PUPILS AT SCHOOL IN THE 1950–1980S
Authors: Погоріла, Анна
Bibliographic description (Ukraine): Погоріла, А. Прикладні аспекти формування творчої особистості старшокласників у школі (50–80-ті роки ХХ століття) / Анна Погоріла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. - 2018. - № 1. - С. 6–12. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: виховання
творча особистість
старшокласник
вчитель
урок
воспитание
творческая личность
старшеклассник
учитель
урок
upbringing
creative personality
senior pupil
teacher
lesson
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Розкрито зміст формування творчої особистості учнів старших класів у вітчизняній школі у 1950–1980-і роки. Узагальнено форми і методи проведення уроків вчителями у загальноосвітніх школах України окресленого періоду. Зосереджено увагу на створенні умов, що сприяли формуванню творчих здібностей старшокласників в класно-урочній системі школи. На основі опрацювання архівних матеріалів, педагогічної літератури і публікацій у тогочасній пресі проаналізовано роботу вчителів-предметників щодо формування творчої особистості старшокласника в умовах диференційованого навчання. Встановлено, що дружня атмосфера, особистісна взаємодія учнів та вчителів сприяли самоуправлінню, самовиховання, самореалізації та творчому самовираженню старшокласників. Висвітлено основні концепції роботи педагогів, щодо формування творчої особистості учня старших класів в загальноосвітній школі. Особистісно зорієнтований підхід вчителя в організації навчального процесу сприяв свідомому самовдосконаленню та самовизначенню підростаючого інтелектуального покоління молоді, здатного приймати самостійні рішення та нестандартно діяти в проблемних ситуаціях. Продемонстровано практичну реалізацію уроків вчителів-новаторів (урок-семінар, урок-диспут, урок-конференція й ін.), що розвивало самостійну пізнавальну ініціативі школярів і їхні творчі здібності та інтереси. Висвітлено методи навчання, що активізували діяльність старшокласників, спонукали їх до творчо-пошукової праці, загалом впливали формуванню творчої особистості учня.
Раскрыто содержание формирования творческой личности учеников старших классов в отечественной школе в 1950–1980-е годы. Обобщено формы и методы проведения уроков учителями в общеобразовательных школах Украины указываемого периода. Сосредоточено внимание на создании условий, которые содействовали формированию творческих способностей старшеклассников в классно-урочной системе школы. На основании обработанных архивных материалов, педагогической литературы и публикаций в прессе того вр6емени проанализировано работа учителей-предметников, относительно формирования творческой личности старшеклассника в условиях дифференцированной учебы. Установлено, что дружеская атмосфера, личностное взаимодействие учеников и учителей содействовали самовоспитанию, самореализации и творческому самовыражению старшеклассников. Отражены основные концепции работы учителей, которые благоприятствовали формированию творческой личности старшеклассника в общеобразовательной школе. Личностно-сориентированный подход учителя относительно организации учебного процесса способствовал сознательному самосовершенствованию и самоопределению подрастающего интеллектуального поколения молодежи, способного принимать самостоятельные решения и нестандартно действовать в проблемных ситуациях. Продемонстрирована практическая реализация уроков учителей-новаторов (урок-семинар, урок-диспут, урок-конференция и тому подобное), что развивало самостоятельную познавательную инициативу школьников и их творческие способности и интересы. Отображены методы учебы, которые активизировали деятельность старшеклассников, побуждали их к творчески-поисковому труду, в целом влияли на формирование творческой личности ученика.
The article deals with the pedagogical approach of the formation of the creative personality of senior pupils at general comprehensive schools in the 1950-1980s. The composed material is grounded on the basis of the thorough analysis of the archive materials, publications based on the description of teachers’ work of the described period and publications in the press of the outlined period. The system of class based on conditions that favoured the formation of the creative personality of the senior students has been the centre of the investigation. Friendly atmosphere in the lesson as well as extra curricular activities and personal interaction between the teacher and senior pupils encouraged pupils’ self determination, desire to self expression, self guidance, and self upbringing. The main concepts of teachers work in the lessons that did their best in order to shape and form the creative personality of the senior students have been clearly shown in the article via vivid examples taken from the archive documents. It has been proven that teaching that aimed the personal rather than group or class development of the growing up youth generation resulted in their conscious self improvement. The youth educated by individual approach were able to make independent decisions and behave in non-traditional way when solving problems,it was easier for pupils to come up with personal ideas in order to solve the set tasks. The above listed results were achieved via series of lessons conducted by teachers who used progressive approach which strongly was different from the standard one. Lessons conducted as seminars, discussions, conferences etc aroused pupils’ personal initiative to act as well as improved their creative skills and interests. The teaching methods that engaged students activity, prompted their creative and research work have been illustrated in the article. It has been proven that despite the general belief that the school of the past was aimed at mass rather than individual education, the conducted investigation has proven and demonstrated the work of teachers who committed themselves in order to find individual approach to every senior pupil and help them blossom intellectually and develop their creative personality.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9696
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1Pogorila.pdf289,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.