Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9697
Title: Педагогічна інноватика у вищій школі в контексті світових тенденцій розвитку освітніх систем
Other Titles: Педагогическая инноватика в высшей школе в контексте мировых тенденций развития образовательных систем
INNOVATIVE PEDAGOGY AT HIGHER SCHOOL IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS OF EDUCATION SYSTEMS DEVELOPMENT
Authors: Лупак, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Лупак, Н. Педагогічна інноватика у вищій школі в контексті світових тенденцій розвитку освітніх систем / Наталія Лупак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. - 2018. - № 1. - С. 12–19. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: педагогічна інноватика
інновація
освіта
освітня система
вища школа
світові тенденції
розвиток
педагогическая инноватика
инновация
образование
образовательная система
высшая школа
мировые тенденции
развитие
pedagogical innovation
innovation
education
educational system
higher school
world tendencies
development
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Узагальнено сутність педагогічної інноватики як цілісного суспільного феномена в освіті, в якому синтезовано ідеї та теорії різних наукових напрямів. Проаналізовано методологічні та методичні засади педагогічної інноватики. Вивчення наукових джерел уможливило встановити її категоріально-понятійний апарат, визначити об’єкт, предмет, принципи та закономірності, ключові поняття. На основі розгляду світових тенденцій розвитку освітніх систем розглянуто організаційно-методичне забезпечення педагогічної інноватики у вищій школі України, а саме: розробку та впровадження в практику інноваційних моделей, проектів, технологій, методів тощо. Наведено приклад інноваційного освітнього проекту «Англійська мова для університетів», ініційованого Британською Радою в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки (МОН) України, як процедури й комплексу заходів національного й інституційного характеру, котрі забезпечують перехід освітнього процесу, зокрема в контексті викладання та вивчення англійської мови, на якісно новий рівень. Доведено, що реалізація проекту відповідає більшості виявлених тенденцій розвитку системи вищої освіти: сприяє покращенню рівня володіння англійською мовою в університетах України; уможливлює безперервний професійний розвиток, вдосконалення лінгвістичних та професійних умінь академічних працівників і викладачів; забезпечує впровадження політики інтернаціоналізації університетів та популяризації викладання фахових дисциплін англійською мовою, оновлення методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни «Англійська мова професійного спрямування». З’ясовано, що для впровадження педагогічних інновацій в освітній процес закладу вищої освіти необхідним є аналіз тріади чинників: поточних можливостей закладу; інноваційного потенціалу (особистісних, методичних, технологічних ресурсів); наявності довгострокової стратегії.
Обобщены сущность педагогической инноватики как целостного общественного феномена в образовании, в котором синтезированы идеи и теории различных научных направлений. Осуществлен анализ методологических и методических основ педагогической инноватики. Изучение научных источников позволило установить ее категориально-понятийный аппарат, определить объект, предмет, принципы и закономерности, ключевые понятия. На основе рассмотрения мировых тенденций развития образовательных систем рассмотрены организационно-методическое обеспечение педагогической инноватики в высшей школе Украины: разработку и внедрение в практику инновационных моделей, проектов, технологий, методов и тому подобное. Приведен пример инновационного образовательного проекта «Английский язык для университетов», инициированного Британским Советом в Украине при поддержке Министерства образования и науки (МОН) Украины, как процедуры и комплекса мероприятий национального и институционного характера, которые обеспечивают переход образовательного процесса, в частности в контексте преподавания и изучения английского языка, на качественно новый уровень. Доказано, что реализация проекта соответствует большинству выявленных тенденций развития системы высшего образования: способствует улучшению уровня владения английским языком в университетах Украины; делает непрерывное профессиональное развитие, совершенствование лингвистических и профессиональных умений академических работников и преподавателей; обеспечивает внедрение политики интернационализации университетов и популяризации преподавания профессиональных дисциплин на английском языке, обновление методического обеспечения преподавания учебной дисциплины «Английский язык профессионального направления». Выяснено, что для внедрения педагогических инноваций в образовательный процесс учреждения высшего образования необходимо анализ триады факторов: текущих возможностей учреждения; инновационного потенциала (личностных, методических, технологических ресурсов); наличии долгосрочной стратегии.
In the present article the analysis of scientific literature enabled to define innovative pedagogy not only as a science that studies essence, origin and patterns of development of pedagogical innovations, but also as a holistic social phenomenon in education that combines ideas and theories of various branches of science. The general problems of the support of the innovations in education are determined upon the foundation of the analysis of the modern state of introduction and extension of innovations and innovative education projects; their general characteristics are given. Modern ways to introduction of the innovations in the system of higher school in Ukraine are characterized. It is discovered that specifics of the up-to-day tendencies of the development of the higher school are caused by necessity of training of highly professional and competent specialist, the one, who correspond to new demands of the socio-cultural and information situation. It is outlined that modern innovative education is the surpassing education, the main peculiarity of which is working out of the advanced methods and means of the knowledge obtaining that form individuality in the information and education space of the common world. It is stressed upon the need of development of innovative activity of the higher school institutions, as well as necessity of its introduction by the members of the educational process on the basis of the word freedom and creativity, knowledge and information spreading, scientific researches and using of the results. It is mentioned that the main attention is drawn to the international integration of the system of higher school of Ukraine, and at the same time to preserving and development of the achievements of the progressive traditions of the national higher school. The importance of creation of the conditions for keeping, development and using of national scientific-technical and innovative potential; as well as cooperation of science, education, production and finance-credit clusters in development of innovating activity is underlined. The urgency of the problem of forming and spreading of innovations in pedagogical process, the necessity of determination of pedagogic innovative trends from the point of view of the modern world tendencies in the system of higher school is emphasized with understanding that modern humanistic and democratic dimensions of education have to assist to creation of integral educational system with advanced content and forms. The analysis of the methodological foundations of innovative pedagogy has been carried out; its object, subject, principles and regularities, and the terminology apparatus have been specified. The organisational and methodical provision of innovative pedagogy has been considered at the higher education level on the basis of identifying global trends of educational systems development. The example of the innovative educational project “English for Universities” initiated by the British Council and supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine has been provided. The above-mentioned project has been described as a procedure and a complex of measures of national and institutional character that ensure transition of the educational process to a qualitatively new level, in particular in the context of teaching and learning English for professional purposes. It has been revealed that the main condition for the introduction of innovative educational activities in higher education institutions is the appropriate training of academic and pedagogical staff.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9697
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Lupak.pdf363,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.