Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9703
Title: THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL EDUCATION AND TRAINING OF A HISTORY AND LAW TEACHER: MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN AND WORLD EDUCATIONAL SPACE
Other Titles: Професійна підготовка вчителя історії та правознавства в системі педагогічної освіти: модернізація у контексті інтеграції України у світовий та європейський освітній простір
И профессиональной подготовки учителя истории и правоведения в системе педагогического образования: модернизация в контексте интеграции Украины в мировое и европейское образовательное пространство
Authors: Riabovol, Liliia
Bibliographic description (Ukraine): Riabovol, L. THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL EDUCATION AND TRAINING OF A HISTORY AND LAW TEACHER: MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN AND WORLD EDUCATIONAL SPACE / Liliia Riabovol // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. - 2018. - № 1. - С. 54–62. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: system
pedagogical education
professional training
teacher of history and law
competence-based approach
European educational space
integration
European educational values
система
педагогічна освіта
професійна підготовка
вчитель історії та правознавства
компетентнісний підхід
європейський освітній простір
інтеграція
європейські педагогічні цінності
система
педагогическое образование
профессиональная подготовка
учитель истории и правоведения
компетентностный подход
европейское образовательное пространство
интеграция
европейские педагогические ценности
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Pedagogical education and professional training of history and law teachers is a complex multicomponent formation, a system aimed at ensuring the conditions for obtaining and improving of the educational and professional level of the teachers of the respective subjects. In the article it has been viewed in its wide sense as a macro system, the system-forming component of which is the aggregate of the normative legal acts as the basis for its functioning. The network of higher educational institutions providing teachers training has been defined as a component of the system under study. The results of the analysis of the approaches to the organization of pedagogical education and teachers training in different countries have been outlined. General secondary education institutions as the bases of practical training of future teachers have been indicated as the element of this system. Pedagogical education and professional training have to be carried out continuously; therefore, the corresponding network includes the institutions of in-service training. In general terms, the roles of the Ministry of Education and Science of Ukraine as a body carrying out the management in the sphere of education. The component of the system under study is the participants of the educational process. In their narrow meaning pedagogical education and professional training of the teachers of history and law are described as a training system which operates through the implementation of the relationships between the target, substantial, organizational and effective its components. The potential abilities to updating of those components in the context of the European integration, in particular, the goal setting, designing of the content, selecting of the technologies, determining of the results based on the competence approach have been reviewed. The professional competence of a teacher of history and law, the innovative methods and technologies of training and the like has been recognized as the prospective areas of the research.
Показано, що педагогічна освіта та професійна підготовка вчителя історії і правознавства – складне багатокомпонентне утворення, система, спрямована на забезпечення умов для набуття і підвищення освітньо-професійного рівня вчителя відповідних предметів. У широкому розумінні її розглянуто, як макросистему, системотвірним компонентом визначено сукупність нормативно-правових актів, що закладають законодавче підґрунтя її функціонування, та нормативних документів, на основі яких здійснюється підготовка таких фахівців з вищою освітою. В загальних рисах описано роль Міністерства освіти і науки України як державного органу, що здійснює управління у сфері освіти, а також наукових установ, які беруть участь в розробці теоретико-методологічних підвалин змісту вищої та загальної середньої освіти. Встановлено, що складником досліджуваної системи є мережа вищих навчальних закладів, які забезпечують підготовку педагогічних кадрів. Враховуючи, що педагогічна освіта та професійна підготовка вчителів мають здійснюватися неперервно, в цю мережу включено заклади післядипломної педагогічної освіти. Визначено роль такого елементу вказаної системи, як загальноосвітні навчальні заклади, що є базами педагогічних практик майбутніх вчителів. Як компонент досліджуваної системи описано учасників відповідного освітнього процесу. У вузькому розмінні педагогічну освіту та професійну підготовку вчителя історії та правознавства розглянуто як систему навчання, що функціонує завдяки реалізації взаємозв’язків між цільовим, змістовим, організаційним та результативним компонентами. Окреслено потенційні можливості оновлення цих компонентів у контексті євроінтеграції, зокрема, щодо цілевизначення, конструювання змісту, відбору технологій, визначення результатів навчання на засадах компетентнісного підходу. Викладено результати аналізу підходів до організації педагогічної освіти і професійної підготовки вчителів у різних країнах. У контексті інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір акцентовано на необхідності модернізації системи педагогічної освіти та професійної підготовки вчителя історії і правознавства.
Отмечено, что педагогическое образование и профессиональная подготовка учителя истории и правоведения – сложная многокомпонентная система, направленная на создание условий для получения и повышения образовательно-профессионального уровня учителя данных предметов. Эту систему рассмотрено в широком понимании, как макросистему, которая охватывает такие компоненты: нормативно-правовые акты как основа ее функционирования (системообразующий компонент); сеть высших учебных заведений, в которых осуществляется подготовка педагогических кадров; общеобразовательные учебные заведения как база педагогических практик будущих учителей; заведения последипломного образования, которые призваны обеспечивать непрерывность педагогического образования и соответствующей профессиональной подготовки; Министерство образования и науки Украини как государственный орган, осуществляющий управление в сфере образования; научные учреждения, которые принимают участие в разработке теоретико-методологической базы содержания высшего и среднего общего образования; участники образовательного процесса. В узком понимании педагогическое образование и профессиональную подготовку учителя истории и правоведения описано как систему обучения, которая функционирует благодаря реализации взаимосвязей между целевым, содержательным, организационным и результативным ее компонентами. Изложено результаты анализа подходов к организации педагогического образования и профессиональной подготовки учителей в разных странах. Акцентировано на необходимости модернизации отечественной системы педагогического образования и профессиональной подготовки учителей в контексте евроинтеграции. Определен потенциал обновлення ее компонентов на компетентностных основах.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9703
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8Rjabolov.pdf275,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.