Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9853
Title: Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування)
Other Titles: Голицкий биостационар Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка: создание, функционирование, перспективы (к 20-летию основания)
HOLYTSKYI BOTANY AND ENTOMOLOGY PRESERVE OF TERNOPIL NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY: HISTORICAL OUTLINE AND FUTURE PROSPECTS (DEDICATED TO 40TH FOUNDATION ANNIVERSARY)
Authors: Барна, Микола Миколайович
Барна, Любов Степанівна
Пида, Світлана Василівна
Дробик, Надія Михайлівна
Курант, Володимир Зіновійович
Грубінко, Василь Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, С. В. Пида [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. - Вип. 2(73). - С.-218–232.- Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: біостаціонар університету
лабораторія біології та екології – біостаціонар
Голицький ботанічний заказник
флора
фауна
навчальна практика з ботаніки
навчальна практика з зоології
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: У статті розкрито питання щодо створення, функціонування та перспектив діяльності Голицького біостаціонару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Значна увага приділена значенню біостаціонару в навчанні та підго-товці бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також ролі біостаціонару у виконанні курсових, дипломних і магістерських робіт. Особлива увага акцентована на значенні біостаціонару в організації і проведенні науково-дослідної роботи студентів, магістрантів, аспірантів і професорсько-викладацького персоналу. Зазначається, що за 20-річний період функціонування біостаціонару на його базі виконано і успішно захищено одну кандидатську дисертацію: Лісовою Наталією Олегівною на тему: «“Екологічний стан та охорона рослиного покриву природно-заповідних територій (Опільсько-Кременецький округ)” (науковий керівник професор П. Д. Клоченко), підготовлено і опубліковано монографію: Голицький ботаніко–ентомологічний заказник загально-державного значення: монографія / [М. М. Барна, Л. П. Царик, С. В. Зелінка та ін.]. — Тернопіль: Лілея, 1997. — 164 с., виконано і захищено більше двадцяти дипломних і магістерських робіт. Упродовж 2015—2020 рр. на біостаціонарі зосереджена робота над виконанням викладачами кафедри ботаніки та зоології двох колективних тем: «Рослинні угруповання Західного Поділля: морфолого-систематичні, дендрологічні, цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, генетичні, фітопатологічні, екологічні та історичні аспекти», № державної реєстрації 0116U002131. Керівник теми — доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології С. В. Пида, виконавці: доктор біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри М. М. Барна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри О. Б. Конончук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри М. А. Крижановська, кандидат біологічних наук, викладач кафедри Н. В. Герц, кандидат біологічних наук, асистент кафедри О. Б. Мацюк, старший лаборант кафедри М. Я. Кравець. Зоологи зосередили свою увагу над виконанням колективної теми «Дослідження фауни Західного Поділля: біологія, екологія, генетика, еволюція, охорона, освітні і методичні аспекти теорії і практики навчання зоології», № державної реєстрації 0116U002132. Керівник теми — кандидат біологічних наук, доцент кафедри Л. О. Шевчик виконавці: кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри М. А. Крижановська, кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри Г. М. Голіней, викладач кафедри, старший лаборант кафедри М. Р. Чекан. Окрім того, за результатами дослідження флори і фауни Голицького державного заказника підготовлено і опубліковано понад 20 наукових статей у фаховому науковому виданні України «Наукові записки Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія» та матеріалів і тез доповідей на Всеукраїнських наукових конференціях з міжнародною участю, з’їздах наукових товариств України, регіональних наукових конференціях, нарадах, семінарах. Багато уваги приділяється використанню біостаціонару як науково-матеріальної бази для проведення різного рангу наукових конференцій, виховних заходів у процесі підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, зокрема, проведенню дня посвяти першокурсників хіміко-біологічного факультету в студенти.
В статье раскрыт вопрос относительно создания, функционирования и перспектив деятельности Голицкого биостационара Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Значительное внимание уделено значению биостационара в учебе и подготовке бакалавров, специалистов и магистров, а также роль биостационара в выполнении и защите курсовых, дипломных и магистерских работ. Особенное внимание акцентировано на значении биостационара в организации и проведению научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава кафедр факультета. Отмечается, что за 20-летний период функционирования биостационара на основании исследования геоморфологии, флоры и фауны Голицкого ботанического заказника было подготовлено и опубликовано коллективную монографию «Голицкий ботанико-энтомологический заказник общегосударственного значения [Н. Н. Барна, Л. П. Царик, В. М. Черняк, С. В. Зелинка, Б. Р Пилявский, М. В. Питуляк, С. С. Подобивский, Н. Д. Шанайда М. И Адамив]. — Тернополь: Лилея, 1997. — 164 с.; научно-популярное издание «Очерки истории химико-биологического факультета Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка (1940-2010) / [Барна Н. Н., Курант В. З, Барна Л. С., Грубинко В. В., Грищук Б. Д., Кваша В. И., Степанюк А. В.]; под ред. Н. Н. Барны. — Тернополь: Учебники и пособия, 2010. — 308 с.: ил. — С. 42—49. Лаборатория биологии и экологии «Голицкий биостационар университета», а также выполнена и успешно защищена кандидатская диссертация Н. О. Лесовой на тему: «Экологическое состояние и охрана растительного покрова природно-заповедных территорий (Опольско-Кременецкий округ)” (научный руководитель профессор П. Д. Клоченко), подготовлено и защищено более двадцатити дипломных и магистерских работ по тематике флоры и фауны Голицкого ботанического заказника и лаборатории биологии и экологии «Голицкий биостационар университета». На 2015—2020 гг. на биостационаре сосредоточена работа над выполнением преподавателями кафедры ботаники и зоологии двух коллективных тем: «Растительные угруппирования Западной Подолии: морфолого-систематические, дендрологические, цитоэмбриологические, физиолого-биохимические, генетические, фитопатологические, экологические и исторические аспекты», № государственной регистрации 0116U002131. Руководитель темы — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедры ботаники и зоологии С. В. Пыда, исполнители: доктор биологических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор кафедри Н. Н. Барна, кандидат биологических наук, доцент кафедры А. Б. Конончук, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры М. А. Крижановская, кандидат биологических наук, преподаватель кафедры Н. В. Герц, кандидат биологических наук, ассистент кафедры О. Б. Мацюк, старший лаборант кафедры М. Я. Кравец. Зоологи сосредоточили свое внимание над выполнением коллективной темы «Исследования фауны Западной Подолии: биология, экология, генетика, эволюция, охрана, методические аспекты теории и практики обучения зоологии», № государственной регистрации 0116U002132. Руководитель темы — кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Л. Е. Шевчик, исполнители:, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры М. А. Крижановская, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры Г. М. Голиней, старший лаборант кафедры М. Р. Чекан. Кроме того, по результатам исследования флоры и фауны Голицкого государственного заказника подготовлено и опубликовано свыше 40 научных статьей в специальных научных изданиях Украины: Украинский ботанический журнал, Научные записки Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Серия: Биология, материалов и тезисов докладов на общеукраинских научных конференциях с международным участием, съездах научных обществ Украины, региональных научных конференциях, совещаниях, семинарах. В статье много внимания уделено использованию биостационара как научно-материальной базы для проведения разного ранга научных конференций, воспитательных мероприятий в процессе подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, в частности, проведения дня посвящения первокурсников химико-биологического факультета в студенты и др. мероприятия.
The article highlights the establishment, activities and prospective development of Holytskyi botany and entomology preserve of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Considerable attention is paid to the important role of the preserve for the training of graduates qualifying as bachelors and masters, as well as its vital role as a facility for research studies of undergraduates and thesis works of both graduates and postgraduates. It is noted that over the 20-year research studies of the geomorphology, flora and fauna of the Holytskyi Botanical Reserve, a collective monograph “Holytskyi Botany and Entomology Preserve of National Status” [M.M. Barna, L.P. Tsaryk, V.M. Cherniak, S.V. Zelinka, B.R. Pyliavskyi, M.V. Pytuliak, S.S. Podobivskyi, N.D. Shanaida, M.I. Adamiv]. — Ternopil: Lileia, 1997. — 164 p.; popular science edition “Historical Outline of Faculty of Chemistry and Biology of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (1940-2010) / [Barna M.M., Kurant V.Z., Barna L.S., Hrubinko V.V., Hryshchuk B. D., Kvasha V.I, Stepaniuk A.V.]; Ed. M. M. Barna. - Ternopil: “Textbooks and Manuals” Publishing House, 2010. - 308p .: ill. - P. 42-49) were published. Furthermore, laboratory of Biology and Ecology at “Holytskyi Botanical Reserve of the University” was founded and a thesis entitled “Ecological conditions and protection of vegetation cover of nature preserve lands (Opolsko-Kremenets district)” was defended by Lysova N.O., an assistant lecturer at the department of Ecology of Geographical Subjects and their Methodology, on November 25th, 2008 at the specialized academic council ref. D 26.371.01 in the Institute of Agroecology of the National Academy of Sciences of Ukraine (scientific supervisor: Professor P.D. Klochenko). It is worthy of notice that since its foundation over 20 graduate works were successfully defended featuring the flora and fauna of “Holytskyi Botanical Reserve of the University”. Throughout 2015-2020 Holytskyi botany and entomology preserve serves as setting for research studies on the topic of “Vegetative Groupings of Western Podillia: morphological-systematic, dendrological, cytoembryological, physiological-biochemical, genetic, phytopathological, ecological and historical aspects” (state registration № 0116U002131) conducted by members of Department of Botany and Zoology. The work is supervised by S. Pyda, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Department of Botany and Zoology and carried out by M.M. Barna, Doctor of Biological Sciences, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Professor at the Department, A.B. Kononchuk, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department, M.A Kryzhanovska, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department, N.V. Hertz, Candidate of Biological Sciences, assistant lecturer of the Department, O.B. Matsiuk, Candidate of Biological Sciences, assistant of the Department, M.Ya. Kravets, senior laboratory assistant. Zoologists have focused on the research work of “The fauna of Western Podillia: biology, ecology, genetics, evolution, preservation, methodical aspects of the theory and skills of teaching Zoology” (state registration № 0116U002132). The work is supervised by L.E. Shevchyk, Candidate of biological science, Associate Professor at the Department of Botany and Zoology and carried out by M.A. Kryzhanovska, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department, H.M. Holinei, candidate of Agricultural sciences, lecturer, M.R. Chekan, senior laboratory assistant of the department. In addition, the results of the research of the flora and fauna of Holytskyi botany and entomology preserve were presented in numerous scientific publications of Ukraine: Ukrainian Botanical Journal, Scientific Notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Series: Biology, materials and abstracts at all-Ukrainian scientific conferences, congresses of scientific societies of Ukraine, regional scientific conferences, meetings, seminars. The article underlines a significant role of reserve as a venue for a variety of scientific conferences, educational events for the training of bachelors, masters and postgraduates, in particular, opening ceremonies for freshers at the Faculty of Chemistry and biology.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9853
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2018. Вип. 2 (73)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barna.pdf596,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.