Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11491
Title: PECULIARITIES OF LESSON PLANNING AND ITS RUNNING IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES FOR PROSPECTIVE SPECIALISTS IN HOSPITALITY AND RESTAURANT SERVICE
Other Titles: Особливості планування і проведення навчальних занять з іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи
Особенности планирования и проведения учебных занятий по иностранному языку по профессиональному направлению для будущих специалистов гостиннично-ресторанного дела
Authors: Skril, Iryna
Скріль, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Skril I. PECULIARITIES OF LESSON PLANNING AND ITS RUNNING IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES FOR PROSPECTIVE SPECIALISTS IN HOSPITALITY AND RESTAURANT SERVICE / Iryna Skril // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2018. – № 2. – С. 108–116. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: English for Specific Purposes (ESP)
lesson planning
learning objectives
learning activities
assessment
іноземна мова за професійним спрямуванням
планування навчальних занять
цілі навчання
навчальна діяльність
оцінювання
иностранный язык профессионального направления (ИЯПН)
планирование учебных занятий
цели обучения
учебная деятельность
оценивание
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article analyses the peculiarities of lesson planning in teaching English for Specific Purposes (ESP) for prospective experts in hospitality and restaurant service. The importance of teaching English for professional uses and particularly in the field of hospitality and restaurant service is undeniable. English proficiency is required in all professional areas but it becomes essential in the hospitality industry because of its specific characteristics. Setting objectives, designing lesson planning and developing lesson plans are necessary logical steps in the process of lesson implamentation in teaching ESP for prospective experts in hospitality and restaurant service. The stages of lesson plan are shown. Examples of learning objectives, learning activities and assessment for prospective experts in hospitality and restaurant service are presented. The artile emphasizes the importance of practical usage of theoretical language knowledge, stresses the peculiarities of lesson planning and explores various conditions, stages and organizational forms with their impact on the process of teaching ESP for prospective experts in hospitality and restaurant service.
Аналізуються особливості планування навчальних занять з іноземної мови за професійним спрямуванням (ІМПС) для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Важливість викладання англійської мови для професійного використання, особливо в сфері гостинності та ресторанного обслуговування, є незаперечною. Вказано, що досконале володіння англійською мовою потрібне у всіх професійних сферах, зокрема в індустрії гостинності завдяки своїм специфічним характеристикам. Постановка цілей, проектування планування і створення планів навчальних занять розглянуто як необхідні логічні кроки у процесі проведення занять для навчання іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців готельного та ресторанного обслуговування. Показано етапи реалізації плану навчальних занять. Представлено приклади навчальних цілей, навчальна діяльність та оцінювання майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Відзначено актуальність практичного використання теоретичних мовних знань, особливості планування навчальних занять. Досліджено різні умови, етапи та організаційні форми з їх впливом на процес навчання ІМПС для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.
Анализируются особенности планирования учебных занятий по иностранному языку по профессиональному направлению (ИЯПН) для будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. Важность преподавания английского языка для профессионального использования, особенно в сфере гостеприимства и ресторанного обслуживания, является неоспоримым. Указано, что владение английским языком необходимо во всех профессиональных сферах, вчастности в индустрии гостеприимства благодаря своим специфическим характеристикам. Постановка целей, проектирования планировки и создания планов учебных занятий направлено как необходимые логические шаги в процессе проведения занятий для обучения иностранному языку по профессиональному направлению для будущих специалистов гостиничного и ресторанного обслуживания. Показаны этапы плана учебных занятий. Представлены примеры учебных целей, учебная деятельность и оценивание будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. Отмечена актуальность практического использования теоретических языковых знаний, особенности планирования учебных занятий. Исследованы различные условия, этапы и организационные формы с их влиянием на процесс обучения ИМПС для будущих специалистов гостинично-ресторанного дела.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11491
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2018, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIL.pdf122,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.