Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12456
Title: Символи у драмах Єлисея Карпенка «Святого вечера » та «Едельвайс»
Authors: Атаманчук, Вікторія
Bibliographic description (Ukraine): Атаманчук В. Символи у драмах Єлисея Карпенка «Святого вечера» та «Едельвайс» / Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 46. С. 52-59
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: drama
conflict
protagonist
action
Elysei Karpenko
dramat
konflikt
protagonista
akcja
Jelisej Karpenko
драма
конфлікт
дійова особа
дія
Єлисей Карпенко
Abstract: The article deals with the aesthetical basis of the dramas of “The Saint Evening” and “Edelweiss” of Yelysei Karpenko. The article is devoted to the elucidation of genre parameters of the dramatist’s works. The article traces the interrelation of genre and meaningful measurements of literary works. Attention is paid to the definition of the dramatic conflict traits. Methods ofartistic organization and conflict deployment are explored. The problems of Yelysei Karpenko’s dramas are identified in correlation with the genre representation of literary works. The peculiarities of artistic comprehension and expression of moral and ethical problems are determined. The images of the characters in literary works are studied with the help of system comparison of ideas, emotions, actions.
Artykuł poświęcony jest estetyczno-artystycznym podstawom dramatów “Świątobliwego wieczoru” i “Edelweiss” Jelyseja Karpenki. W pracy ustalane są parametry gatunkowe dzieł dramatopisarza. Autor śledzi powiązania wzajemne gatunków i sensowne pomiary dzieł literackich. Zwrócona została uwaga na definicję konfliktów dramatycznych. Analizowane są metody organizacji artystycznego szeregowania konfliktów. Problemy dramatu Jeliseja Karpenki są identyfikowane w korelacji z gatunkową reprezentacją dzieł. Określone są osobliwości artystycznego ujęcia i wyrażania problemów moralnych i etycznych. Postacie bohaterów badane są poprzez systemowe porównanie idei, emocji i działań.
У статті досліджується естетико-художня основа драм «Святого Вечера» та «Едельвайс» Єлисея Карпенка. Стаття присвячена з’ясуванню жанрових параметрів творів драматурга. У статтіпростежується взаємопов’язаність жанрових та змістових вимірів літературних творів. Увагаприділяєтьсявизначеннюхарактерних рис драматичного конфлікту. Досліджуються способи художньої організації та розгортання конфлікту. Визначається проблематика драм Єлисея Карпенка у співвіднесенні із жанровою репрезентацією творів. Визначаються особливості художнього осмислення та вираження морально-етичних проблем. Досліджуються образи дійових осіб творів за допомогою системного порівняння йзіставлення ідей, емоцій, дій.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12456
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 46

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5Atamanchuk.pdf59,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.