Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12481
Title: Переводное цитирование и трансформация перевода иноязычных прецедентов как идиостилевой прием в творчестве Бориса Гребенщикова
Authors: Лещак, Светлана
Keywords: Boris Grebenshchikov
rock poetry
translation
transformation
precedent units
borrowing
Борис Гребенщиков
рок-поезія
переклад
трансформація
прецедентні одиниці
запозичення
Borys Griebienszczikow
poezja rockowa
tłumaczenie
transformacja
jednostki precedensowe
zapożyczanie
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Лещак С. Переводное цитирование и трансформация перевода иноязычных прецедентов как идиостилевой прием в творчестве Бориса Гребенщикова // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 47. С. 91-100.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the manner of borrowing foreign-language precedent units characteristic of the work of the Russian bard and rock musician Boris Grebenshchikov by direct translation, translation with pragmatic transformations, and completely transformed translation. The main source of this kind of borrowings in the poet’s work is primarily English-language rock poetry.
Стаття присвячена аналізові характерного прийому запозичення російським бардом і рок-музикантом Борисом Гребенщиковим іншомовних прецедентних одиниць шляхом прямого й модифікованого перекладу, прямого перекладу зі смисловими трансформаціями, а також повністю трансформованого перекладу. Основним джерелом такого роду запозичень у творчості поета є перш за все англомовна рок-поезія.
Artykuł poświęcony jest analizie charakterystycznego dla twórczości rosyjskiego barda i muzyka rockowego Borysa Griebienszczikowa sposobu zapożyczenia obcojęzycznych precedensowych jednostek poprzez tłumaczenie bezpośrednie, tłumaczenie z transformacjami pragmatycznymi, a także tłumaczenie całkowicie transformowane. Głównym źródłem tego rodzaju zapożyczeń w twórczości poety jest przede wszystkim anglojęzyczna poezja rockowa.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12481
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9Leshchak.pdf81,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.