Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13192
Title: DEVELOPENT AND IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR PROFESSIONAL TRAINING OF INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA
Other Titles: Основні аспекти розробки та впровадження програм професійної підготовки для корінного населення Канади
Основные аспекты разработки и внедрения программ профессиональной подготовки для коренного населения Канады
Authors: Zhorniak, Nataliia
Bibliographic description (Ukraine): Zhorniak N. DEVELOPENT AND IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR PROFESSIONAL TRAINING OF INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ, 2019. № 1. С. 44-50
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: vocational training
indigenous people
community
the Elders
professional activity
професійна підготовка
корінне населення
спільнота
старійшини
професійна діяльність
профессиональная подготовка
коренное население
сообщество
старейшины
профессиональная деятельность
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article considers the key aspects of the development and implementation of vocational training programs for indigenous people in Canada, describes the specifics of indigenous professional activity, defines the concept of “indigenous peoples”. Given the complex historical relationship between European emigrants and indigenous people, the issue of socialization of this stratum is given special attention. The main obstacles encountered in the path of indigenous people to obtaining vocational training, namely historical, social, geographic, demographic, cultural and individual, were studied. Cultural relevance is often used in schools only as an instrument of dominant ideologies, which promotes understanding of what it means to be a successful member of society. Of course, European standards became the criteria for success. And, despite all their importance, they, instead of having a positive impact on the development of education and community, were the usual mechanisms for the introduction of dominant concepts. Worldwide learning is basically the responsibility of the state. A universal goal of providing basic education is still at the stage of discussing how to effectively use local knowledge to support the priorities of the local community. The strategic directions of the development of the education of the indigenous inhabitants, in particular, the program of access, the provision of communication for the community, the control of the indigenous people over their own education, the cooperation between the indigenous communities and the leading educational institutions, and the support of the students that meets the needs of the indigenous people, are explored. Leaders and teachers of higher education institutions should ensure the development of teaching methods for indigenous peoples and the implementation of an educational structure that would meet the needs of the indigenous population. In addition, for the successful implementation of the educational process of the indigenous people, the Elders have been involved into it, which offered students and teachers a different way of acquiring knowledge and additional worldview. Particular attention is paid to the analysis of vocational training programs, their impact on the welfare of the community and the level of involvement of indigenous people.
Розглянуто основні аспекти розробки та впровадження програм професійної підготовки для корінного населення Канади. Показано специфіку професійної діяльності корінного населення. Дано визначення поняття «корінні народи». Враховуючи складні історичні взаємовідносини між європейськими емігрантами та корінним населенням, питанню соціалізації цієї верстви приділяється особлива увага. Вивчено основні перешкоди, які трапляються на шляху корінного населення до здобуття професійної підготовки: історичні, соціальні, географічні, демографічні, культурні та індивідуальні. Вказано, що культурна релевантність часто використовується в школах лише як інструмент домінуючих ідеологій, який сприяє розумінню того, що означає бути успішним членом суспільства. Критеріями успішності ставали, звичайно ж, європейські мірила. Попри всю свою важливість, вони, замість того, щоб позитивно впливати на розвиток освіти та спільноти, були звичайними механізмами запровадження домінуючих концепцій. У всьому світі навчання в основному є відповідальністю держави, а універсальні цілі забезпечення базової освіти все ще перебувають на етапі обговорення того, як ефективно використовувати місцеві знання задля підтримки пріоритетів місцевої спільноти. Досліджено стратегічні напрямки розвитку освіти корінних жителів, зокрема, програми доступу, забезпечення сполучення для спільноти, контроль корінних жителів за власною освітою, співпраця між корінними спільнотами та провідними навчальними закладами, підтримка студентів, що відповідає потребам корінних жителів. Зазначено, що керівники та викладачі вищих навчальних закладів повинні забезпечити розвиток методів навчання корінних жителів та впровадження структури освіти, яка відповідала би потребам корінного населення. Для успішного впровадження освітнього процесу корінних жителів до нього залучено старійшин, які запропонували студентам та викладачам інший спосіб отримання знань та інше світобачення. Проаналізовано програми професійної підготовки, їхній вплив на добробут спільноти і рівень залучення корінних жителів.
Рассмотрены ключевые аспекты разработки и внедрения программ профессиональной подготовки для коренного населения Канады. Отмечена специфика профессиональной деятельности коренного населения. Дано определение понятия «коренные народы». Изучены основные препятствия, встречающиеся на пути к получению профессиональной подготовки коренными жителями страны и исследованы стратегические направления развития их образования. Особое внимание уделено анализу программ профессиональной подготовки, их влиянию на благосостояние сообщества и уровень привлечения коренных жителей Канады.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13192
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2019, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6Zhorniak.pdf111,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.