Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13195
Title: LINGUODIDACTIC MODEL OF THE PROCESS OF FORMATION OF STRATEGIC COMPETENCE OF FUTURE INTERPRETERS
Other Titles: Лінгводидактична модель процесу формування у майбутніх перекладачів стратегічної компетентності
Лингводидактическая модель процесса формирования в будущих переводчиков стратегической компетентности
Authors: Sabat, Nataliia
Bibliographic description (Ukraine): Sabat N. LINGUODIDACTIC MODEL OF THE PROCESS OF FORMATION OF STRATEGIC COMPETENCE OF FUTURE INTERPRETERS // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. - Тернопіль : ТНПУ, 2019. С. 68-75
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: anglophone strategic competence
future interpreters
consecutive interpreting
interpreting strategies
communicative strategies
англомовна стратегічна компетентність
майбутні перекладачі
усний послідовний переклад
перекладацькі стратегії
комунікативні стратегії
англоязычная стратегическая компетентность
будущие переводчики
устный последовательный перевод
переводческие стратегии
коммуникативные стратегии
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The article analyzes the linguodidactic model of the formation process of future interpreters’ anglophone strategic competence. The model consists of four blocks (conceptual-target, content-based, procedural and result-oriented). The conceptual-target block of the model reflects the essence of the fundamental approaches (communicative, resource-based, synergetic and reflection strategies approach), which formed the basis for developing our authorial methodology for the formation of anglophone strategic competence of future interpreters. The content-oriented block of the model involves the formation of certain components of the structure of interpreters’ strategic competence through the implementation of the three blocks of exercises, which are to be done by the students, and which constitute the authorial subsystem of exercises and tasks. The result-oriented element of the model determines the levels, criteria and correspoding indicators of the formation of the anglophone strategic competence of future interpreters.
Теоретично обґрунтовано лінгводидактичну модель процесу формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності. Вказано, що модель складається з чотирьох блоків: концептуально-цільового, змістового, процесуального та результативного. Концептуально-цільовий блок моделі відображає сутність фундаментальних підходів, що лягли в основу розробки авторської методики формування англомовної стратегічної компетентності в майбутніх перекладачів: комунікативного, ресурсного, рефлексійно-стратегічного і синергетичного. Комунікативний підхід передбачає розуміння того, що спілкування є мовленнєвою діяльністю, у ході якої вирішуються конкретні комунікативні завдання. Ресурсний підхід визначає спрямованість навчального процесу на визначення структури професійного потенціалу майбутнього перекладача, формування його професійно важливих якостей, потреб, навичок, вмінь, компетенцій. Визначення рефлексійно-стратегічного підходу зумовлене акцентом на використанні стратегій у всій системі навчального процесу за розробленою методикою, а вміння рефлексії у навчальній діяльності студента дадуть йому можливість контролювати свої дії, визначати послідовність етапів пізнавальної діяльності. Вагомість синергетичного підходу зумовлена тим, що суб’єкти освітнього процесу повинні перебувати у постійному саморозвитку, внутрішня сила якого є джерелом та імпульсом кожного з них. Змістовий блок моделі передбачає формування визначених компонентів структури стратегічної компетентності перекладача через виконання студентами трьох комплексів (блоків) вправ, які складають авторську підсистему вправ і завдань. Результативний елемент моделі визначає рівні, критерії і відповідні показники сформованості англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів.
Теоретически обоснована лингводидактическая модель процесса формирования у будущих переводчиков англоязычной стратегической компетентности. Омечено, что модель состоит из четырех блоков: концептуально-целевого, содержательного, процессуального и результативного. Концептуально-целевой блок модели отражает сущность фундаментальных подходов, которые легли в основу разработки авторской методики формирования англоязычной стратегической компетентности у будущих переводчиков: коммуникативного, ресурсного, рефлексионно-стратегического и синергетического. Коммуникативный подход предполагает понимание того, что общение является речевой деятельностью, в ходе которой решаются конкретные коммуникативные задачи. Ресурсный подход определяет направленность учебного процесса на определение структуры профессионального потенциала будущего переводчика, формирования его профессионально важных качеств, потребностей, навыков, умений, компетенций. Определение рефлексионно-стратегического подхода обусловлено акцентом на использовании стратегий во всей системе учебного процесса по разработанной методике, а умение рефлексии в учебной деятельности студента даст ему возможность контролировать свои действия, определять последовательность этапов познавательной деятельности. Весомость синергетического подхода обусловлена тем, что субъекты образовательного процесса должны находиться в постоянном саморазвитии, внутренняя сила которого является источником и импульсом каждого из них. Содержательный блок модели предусматривает формирование определенных компонентов структуры стратегической компетентности переводчика через выполнение студентами трех комплексов (блоков) упражнений, которые составляют авторскую подсистему упражнений и задач. Результативный элемент модели определяет уровни, критерии и соответствующие показатели сформированности англоязычной стратегической компетентности будущих переводчиков.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13195
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2019, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9Sabat.pdf122,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.