Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13198
Title: Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача закладу вищої освіти в умовах цифровізації освітнього процесу
Other Titles: Информационно-коммуникационная компетентность преподавателя вуза в условиях цифровизации образовательного процесса
INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF A UNIVERSITY TEACHER IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE LEARNING PROCESS
Authors: Дибкова, Людмила
Bibliographic description (Ukraine): Дибкова Л. Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача закладу вищої освіти в умовах цифровізації освітнього процесу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ, 2019. № 1. С. 91-100
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: інформаційно-комунікаційна компетентність викладача,
онлайн-курси,
цифрові технології,
якість підготовки фахівця
информационно-коммуникационная компетентность преподавателя,
качество подготовки специалиста,
онлайн курсы,
цифровые технологии
information and communication competence of a teacher,
online courses,
digital technologies,
quality of specialist’s training
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Відзначено, що поява інтернету і стрімкий розвиток новітніх інформаційних та мобільних технологій, їх застосування у навчанні актуалізує питання професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти (ЗВО) в організації та здійсненні сучасного навчального процесу в умовах його цифровізації. Використання в навчальному процесі додаткових можливостей сучасних інформаційних технологій, створення нових дидактичних компонентів в освітній системі, які значною мірою модифікують та збагачують її, потребують високого рівня інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів сучасних ЗВО. Доведено необхідність постійного осучаснення навчально-методичних комплексів дисциплін на базі таких цифрових технологій, як елементи онлайн-навчання, власні вебсайти викладачів, розробка відео та мультимедійного навчального контенту, організація спільної навчальної діяльності студентів на основі хмарних технологій. Проаналізовано переваги впровадження цифрових технологій у навчальний процес, а також наведено їхні недоліки. Відзначено значущість розширення доступу до освітніх ресурсів через існуючі онлайн курси та створення викладачами власних на основі використання доступних програмних ресурсів. Наголошено на доцільності організації на державному рівні програм підвищення професійної підготовки викладачів сучасних ЗВО в умовах цифрового освітнього процесу через короткострокові тематичні навчальні курси, семінари, тренінги тощо і здійснення цільового фінансування такої підготовки у вигляді грантів.
Отмечено, что стремительное развитие технологий, появление интернета и новых информационных мобильных технологий, применение их в обучении актуализирует вопрос профессиональной компетентности преподавателей вузов при организации современного учебного процесса в условиях его цифровизации. Использование в учебном процессе дополнительных возможностей современных информационных технологий, создание новых дидактических компонентов в образовательной системе в значительной степени модифицируют и обогащают ее, требуют наличие высокого уровня информационно-коммуникационной компетентности преподавателей современных вузов. Доказана необходимость постоянного осовременивая учебно-методических комплексов дисциплин на базе таких цифровых технологий, как элементы онлайн обучения, собственные веб-сайты преподавателей, разработка видео и мультимедийного учебного контента, организация совместной учебной деятельности студентов на основе облачных технологий. Проанализированы преимущества внедрения цифровых технологий в учебный процесс, приведены их недостатки. Подчеркнута значимость расширения доступа к образовательным ресурсам через существующие онлайн курсы и создание преподавателями собственных на основе использования доступных программных ресурсов. Отмечено целесообразность организации на государственном уровне программ повышения профессиональной подготовки преподавателей современных вузов в условиях цифрового образовательного процесса на базе краткосрочных тематических учебных курсов, семинаров, тренингов и осуществления целевого финансирования такой подготовки в виде грантов.
With the increasing penetration of the internet ability to work with different computer programs is the skills that are increasingly important for everyone living in the digital age. The purpose of this paper to shed light on the practice of using digital technologies to enhance teaching and learning in order to ensure learners with the skills and knowledge that they need to achieve their achievement and to participate fully in society and the economy. The purpose of this article is to spotlight the practical use of digital technologies to enhance teaching and learning in order to arm learners with skills and knowledge they need to achieve successful results and fully participate in economy and social life. The rapid development of information technologies, the emergence of new Internet and mobile technologies, their application in training actualizes the issue of professional competence of university teachers during the organization of the modern educational process in conditions of its digitalization. Emerging models, such as blended or online learning, are creating fundamental changes in higher education. The use of additional capabilities of modern information technologies in the educational process, the creation of new didactic components in the educational system, to a large extent modifies and enriches it, requiring a high level of information and communication competence of teachers of modern universities. The necessity of constant update for teaching and methodical complexes of disciplines based on such digital technologies as elements of online learning, teachers’ own Web sites, development of video and multimedia educational content, organization of joint learning activities of students based on cloud technologies has been proved. The advantages of introducing digital technologies into the educational process are analyzed, their disadvantages are given. The importance of expanding access to educational resources through existing online courses or creating it by teachers through the using of available software resources is underlined. It was noted the feasibility of organizing at the state level programs to enhance the professional training of teachers of modern universities in the digital education process based on short-term thematic training courses, seminars, trainings and targeted funding of such training in the form of grants It is noted the feasibility to organize state level programs for raising the qualifications of teachers in conditions of digitalization of the education process based on short-term thematic training courses, seminars, trainings and targeted funding of such training in the form of grants.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13198
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2019, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12Dybkova.pdf178,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.