Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13718
Назва: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами: переваги та обмеження
Автори: Горішна, Надія Мирославівна
Бібліографічний опис: Горішна Н. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами: переваги та обмеження // Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2019 р.). Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. С. 27–39.
Дата публікації: 22-лис-2019
Видавництво: Київський університет ім. Б. Грінченка
Ключові слова: інклюзивна освіта
інклюзивне навчання
інформаційно-комунікативні технології
діти з особливими освітніми потребами
инклюзивное образование
инклюзивное обучение
информационно-коммуникативные технологии
дети с особыми образовательными потребностями
inclusive education
information and communication technologies
children with special educational needs
Короткий огляд (реферат): Розвиток інклюзивної освіти відбувається в умовах активного впровадження інформаційних та комунікативних технологій в систему освіти. Незважаючи на значний інтерес дослідників до різних аспектів використання ІКТ в інклюзивній освіті, їх вплив на навчання дітей з ООП на сьогодні недостатньо вивчений. Для подальшого розвитку інклюзивної освіти в Україні важливо розуміти переваги їх використання та виклики, пов’язані з їхнім впровадженням. Для проведення дослідження був використаний метод кабінетного дослідження, заснований на аналізі досліджень, публікацій, аналітичних звітів, у тому числі шляхом їх взаємної верифікації та доповнення. Пошук матеріалів для проведення дослідження здійснювався у науко-метричних базах даних Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. З’ясовано, що основні групи ІКТ супроводу інклюзивного навчання, такі як технології загального і спеціального призначення, комунікаційного супроводу та інформаційно-технологічні засоби доступу виконують компенсаційні, комунікаційні та дидактичні функції. До переваг використання ІКТ в інклюзивній освіті належать: забезпечення дітям з ООП рівного доступу до інформації та освітніх послуг, сприяння у розвитку їхніх пізнавальних потреб, підвищення мотивації, розширення сфери пізнавальних інтересів, можливість навчання у зручному темпі та за адаптованими до конкретних нозологій змістом і методами навчання. Виклики, пов’язані із використанням ІКТ у навчанні дітей з ООП стосуються необхідності модифікації змісту і методів навчання, ретельного планування і систематичного використання ІКТ, підготовки учителів до використання ІКТ-інструментів для навчання дітей з ООП. Основними шляхами подолання зазначених викликів є розвиток інфраструктури ІКТ, модифікація змісту, методів навчання й оцінювання успішності, підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів інклюзивної освіти, державна підтримка і фінансування широкомасштабної програми навчання для дітей з ООП, підтримка та сприяння інклюзивній освіті на рівні шкіл і громади.
Развитие инклюзивного образования происходит в условиях активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в систему образования. Несмотря на значительный интерес исследователей к различным аспектам использования ИКТ в инклюзивном образовании, их влияние на обучение детей с ООП сегодня недостаточно изучено. Для дальнейшего развития инклюзивного образования в Украине важно понимать преимущества их использования и вызовы, связанные с их внедрением. Для проведения исследования был использован метод кабинетного исследования, основанный на анализе исследований, публикаций, аналитических отчетов, в том числе путем их взаимной верификации и дополнения. Поиск материалов для проведения исследования осуществлялся в науч-метрических базах данных Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. Выяснено, что основные группы ИКТ сопровождения инклюзивного обучения, такие как технологии общего и специального назначения, коммуникационного сопровождения и информационно-технологические средства доступа выполняют компенсационные, коммуникационные и дидактические функции. К преимуществам использования ИКТ в инклюзивном образовании относятся: обеспечение детям с ООП равного доступа к информации и образовательных услуг, содействие в развитии их познавательных потребностей, повышение мотивации, расширение сферы познавательных интересов, возможность обучения в удобном темпе и с адаптированными к конкретным нозологий содержанием и методами обучения. Вызовы, связанные с использованием ИКТ в обучении детей с ООП касающиеся необходимости модификации содержания и методов обучения, тщательного планирования и систематического использования ИКТ, подготовки учителей к использованию ИКТ-инструментов для обучения детей с ООП. Основными путями преодоления указанных вызовов является развитие инфраструктуры ИКТ, модификация содержания, методов обучения и оценки успеваемости, повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов инклюзивного образования, государственная поддержка и финансирование широкомасштабной программы обучения для детей с ООП, поддержка и содействие инклюзивном образовании на уровне школ и общества.
The development of inclusive education takes place in the conditions of active implementation of information and communication technologies in the educational system. The use of ICTs in the education of children with SEN can become a significant factor of positive changes because they create opportunities to improve the availability and quality of education, the effectiveness of the management of learning tools, the integration of national information educational systems into the world network. Despite the considerable interest of researchers in various aspects of the use of ICTs in inclusive education, their impact on the education of children with SEN is currently poorly understood. For the further development of inclusive education in Ukraine, it is important to understand the benefits of their use and the challenges associated with their implementation. For the study, the method of desk research was used, based on the analysis of studies, publications, analytical reports, including their mutual verification and addition. The search for publications for the analysis was carried out in scientific and metric databases Web of Science, ResearchGate, Google Scholar. It was found that the main groups of ICTs support of inclusive education, such as general and special technologies, communication and information technologies, providing access perform compensatory, communication and didactic functions. The advantages of ICTs usage in inclusive education include: ensuring equal access to information and educational services for children with SEN, assisting in the development of children's cognitive needs, increasing motivation, expanding the scope of cognitive interests, provided possibility to learn at a convenient pace and with content and teaching methods adapted to specific nosologies. Challenges associated with the use of ICTs in teaching children with SEN have to do with the need to modify the content and methods of education, careful planning and systematic use of ICTs, training teachers to use ICTs tools for teaching children with SEN. The main ways to overcome these challenges are the development of ICTs infrastructure, modification of the content, methods of teaching and assessment of progress, increasing the level of ICTs competence of teachers of inclusive education, state support and financing of a large-scale training program for children with PLO, support and promotion of inclusive education at the school and community level.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13718
Розташовується у зібраннях:Тези конференцій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Horishna_12.pdf1,65 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.