Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14142
Title: Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області
Other Titles: Организация лечебно-оздоровительного туризма в Тернопольской области
ORGANIZATION OF THERAPEUTIC AND HEALTH TOURISM IN TERNOPIL REGION
Authors: Кузишин, Андрій Васильович
Галицька, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Кузишин А., Галицька І. Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1 (Вип. 46). С. 148-153.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Тернопільська область
лікувальний туризм
оздоровчий туризм
центри лікувально- оздоровчої рекреації
спеціалізації центів лікувально-оздоровчої рекреації
Тернопольская область
лечебный туризм
оздоровительный туризм
центры лечебно-оздоровительной рекреации
специализации центов лечебно-оздоровительной рекреации
Ternopil region
therapeutic tourism
health tourism
treatment and recreational centers
specialization of treatment and recreational centers
Series/Report no.: Географія;
Abstract: Туристична сфера сьогодні відзначається багатовекторністю розвитку та формуванням нових напрямків, які потребують відповідної оцінки. Для визначення певних напрямків туризму на рівні профільних світових організації ставиться питання уніфікації базових термінів та їх похідних, що мають узгодити різні національні позиції. З цієї позиції актуальним видається популяризація сучасних досліджень ЮНВТО та ЄТК в даному напрямку Сьогодні одним з трендових напрямків туризму варто вважати лікувально-оздоровчий туризм, який має давні традиції в Європі та відповідну ресурсну базу в регіонах України. Актуальною проблематикою сучасних досліджень варто вважати вивчення стану функціонування лікувально-оздоровчого туризму на рівні обласних регіонів, в яких цей напрямок туризму не вважається профільним. Інструментом вивчення є оцінка статистичних показників завантаженості відповідних установ впродовж 2000-2016 рр., а також аналіз потенційних можливостей відповідних ядер лікувально-оздоровчої рекреації. Існуюча ресурсна база не має достатнього використання та відзначається низькою інфраструктурною забезпеченістю. В дослідженні проаналізовано потенційні напрямки лікування та оздоровлення, які надаються такими центрами, але водночас відзначається низька інформативність щодо діяльності інших закладів оздоровлення (санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі санаторії тощо), їх місткості та потенційних можливостей щодо прийому рекреантів. Також актуальним питанням є модернізація існуючих закладів оздоровлення з метою приведення їх до європейських стандартів та відповідного зростання відвідувачів. У вигляді діаграм проаналізовано динаміку зацікавленості лікувально-оздоровчим напрямком в Тернопільській області. Проведені дослідження утверджують думку, що лікувально-оздоровчий туризм є перспективним напрямком розвитку туризму в області, чому сприяють наявні лікувальні ресурси та природні умови, які близькі за своїми показниками до провідних обласних регіонів України за розвитком лікувально-оздоровчого туризму.
Туристическая сфера сегодня отмечается многовекторностью развития и формированием новых направлений, требующих соответствующей оценки. Для конкретизации определенных направлений туризма на уровне профильных мировых организации ставится вопрос унификации базовых терминов и их производных. С этой позиции актуальным представляется популяризация современных исследований ЮНВТО и ЕТК в данном направлении. Сегодня одним из трендовых направлений туризма следует считать лечебно-оздоровительный туризм, который имеет давние традиции в Европе и соответствующую ресурсную базу в регионах Украины. Актуальной проблематикой современных исследований следует считать изучение состояния функционирования лечебно-оздоровительного туризма на уровне областных регионов, в которых это направление туризма не считается профильными. Инструментом изучения является оценка статистических показателей загруженности соответствующих учреждений в течение 2000- 2016 гг., А также анализ потенциальных возможностей соответствующих ядер лечебно- оздоровительной рекреации. Существующая ресурсная база не имеет достаточного использования и отличается низкой инфраструктурной обеспеченностью. В исследовании проанализированы потенциальные направления лечения и оздоровления, предоставляемых такими центрами, но одновременно отмечается низкая информативность о деятельности других учреждений оздоровления (санатории-профилактории, базы отдыха, детские санатории и т.д.), их вместимости и потенциальных возможностей по приему рекреантов. Также актуальным вопросом является модернизация существующих заведений оздоровления с целью приведения их к европейским стандартам и соответствующего роста посетителей. В виде диаграмм проанализирована динамика заинтересованности лечебно-оздоровительным направлением в Тернопольской области. Проведенные исследования утверждают мнение, что лечебно-оздоровительный туризм является перспективным направлением развития туризма в области, чему способствуют имеющиеся лечебные ресурсы и природные условия, близкие по своим показателям к ведущим областных регионов Украины по развитию лечебно-оздоровительного туризма.
The tourism sector today is characterized by a multi-vector development and the formation of new areas that need to be evaluated accordingly. To determine certain areas of tourism at the level of profile world organizations, the question of unification of the basic terms and their derivatives arrises, which are supposed to coordinate different national positions. From this points, it is relevant to popularize the modern studies of UNWTO and ETC in this area. Today one of the trend areas of tourism should be considered health-therapeutic tourism, which has long-standing tradition in Europe and the corresponding resource base in the regions of Ukraine. The current issue of modern research should be considered studying the state of health-therapeutic tourism functioning of at the level of regional areas, where this direction of tourism is not considered profile. The tool of study is the assessment of the statistical indicators of occupancy of the corresponding institutions during 2000-2016, as well as an analysis of the potential capabilities of the respective nuclei of health-therapeutic recreation. The existing resource base is not sufficiently used and is characterized by low infrastructure availability. The study analyzed the potential directions of treatment and recreation provided by such centers, but at the same time, there is a low informativeness about the activities of other health facilities (sanatoria-preventorium, recreation centers, children's sanatoria, etc.), their capacity and potential for reception of tourists. Also, the current issue is the modernization of existing health-therapeutic facilities in order to bring them to European standards and the corresponding growth of visitors. Over the past decade, the quantitative indicators of those who prefer or need to be a participant in health and wellness tourism are characterized by two characteristics. As the indicator of those who stayed in sanatoriums of the oblast halved, the number of tourists who were in treatment and rehabilitation in sanatoria-dispensaries, children's sanatoria and recreation centers during these years practically did not change. Consequently, there is an opportunity to increase the use of such areas and potential for the development of this type of tourism. The diagrams analyze the dynamics of interest to the therapeutic area in the Ternopil region. The conducted researches confirm the opinion that health-therapeutic tourism is a promising direction of tourism development in the region, which is facilitated by available medical resources and natural conditions, which are similar in their indicators to the leading regional areas of Ukraine with the development of health-therapeutic tourism.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14142
ISSN: 2311-3383
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2019. № 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzyshyn_ Halyc’ka.pdf330,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.