Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16640
Title: Evaluation of Teachers’ Professional Competence in Greece and Ukraine: Problems and Solutions
Other Titles: Оцінювання професійної компетентності педагога в Греції та Україні: проблеми та їх вирішення
Проблема оценки профессиональной компетентности педагога в Греции и Украины проблемы и решения
Authors: Serniak, Oksana
Grigoriou, Giannis
Bibliographic description (Ukraine): Oksana S., Giannis G. Evaluation of Teachers’ Professional Competence in Greece and Ukraine: Problems and Solutions // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 2. С. 68-76
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: professional performance
evaluation
professional portfolio
professional skills and qualities of the teacher
professional competence
професійна діяльність
оцінювання
професійне портфоліо
професійні вміння та якості вчителя
професійна компетентність
профессиональная деятельность
оценивание
профессиональное портфолио
профессиональные умения и качества учителя,
профессиональная компетентность
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: Professionalism of the teacher in educating modern generations of the society is considered as a number of the teacher’s competences providing the efficiency of his professional performance. Being an integrated phenomenon consisting of a numerous aspects to be taken into consideration, the teacher’s readiness to the professional activity must be objectively evaluated by school authorities, education executives, local councils, and finally the government. The article focuses on the peculiarities of evaluation of teachers’ professional performance in Greece and Ukraine. A key condition for the successful implementation of an evaluation system is the establishment of a relationship of trust between the state and teachers because without it any attempt is doomed to inactivity and in the end to be rejected. The evaluation system must clarify and prove that the purpose of the evaluation will be to improve the education provided to Greek citizens and will suggest the proposals for the successful implementation of the educational policy. It has been proved that the purpose of the evaluation is to improve the education provided to citizens and suggests the proposals for the successful implementation of the educational policy in both countries under consideration. There have been analyzed the teacher’s professional portfolio as one of the effective ways of confirming the pedagogical professional qualification in Ukraine. It has been grounded that a key condition for the successful implementation of an evaluation system is the establishment of a relationship of trust between the state and teachers.
Професіоналізм учителя у вихованні сучасних поколінь суспільства розглядається як низка компетентностей учителя, які забезпечують ефективність його професійної діяльності. Будучи інтегрованим явищем, що складається з численних аспектів, які слід враховувати, готовність учителя до професійної діяльності повинна бути об’єктивно оцінена керівництвом шкіл, керівниками освітніх установ, місцевими радами та урядом. Метою статті є аналіз особливостей оцінювання професійної діяльності вчителів у Греції та Україні. Актуальність означеної проблеми випливає як із основного принципу необхідності атестації вчителя як інструменту зворотного зв’язку в рамках системи освіти з метою підвищення ефективності наданих освітніх послуг, так і покращення якості роботи вчителя шляхом надання заохочення до професійного зростання. У статті зосереджено увагу на тому, що ключовою умовою успішного впровадження системи атестації вчителів є встановлення довірливих стосунків між контролюючими органами і вчителями. Проаналізовано професійне портфоліо вчителя яке є одним із ефективних способів підтвердження педагогічної професійної кваліфікації в Україні. Професійне портфоліо передбачає фіксацію вчителем власних професійних досягнень в царині навчання, виховання та розвитку його учнів протягом певного періоду. Це – засіб самооцінки його основних професійних компетентностей, спосіб раціонального та прозорого просування вчителя на ринку праці, а також перспектива професійної, ділової та творчої взаємодії роботодавця з учителем. Обґрунтовано, що основною умовою успішного впровадження системи оцінювання є врахування ключових аспектів професійної діяльності педагога. Аргументовано, що використання портфоліо, демонструючи ключові компетентності вчителя різних предметів, сприятиме підвищенню професіоналізму та готовності до практичного використання педагогічних знань, психологічних, комунікативних та мотиваційних аспектів педагогічної професії. Процес оцінювання із використанням професійного портфоліо може бути ефективно інтегрований у шкільну навчальну програму за умови, що вчитель буде поставлений у центр процесу оцінювання, будучи заохоченим до співпраці з педагогічним колективом та керівництвом школи, до участі в педагогічній діяльності та прийняття ефективних рішень у царині освіти. Доведено, що метою атестації педагогічних працівників є успішна реалізація освітньої політики та підвищення рівня освіти, що надається громадянам країн, згаданих у статті.
Будучи интегрированным явлением, состоящим из многочисленных аспектов, которые следует учитывать, готовность учителя к профессиональной деятельности должна быть объективно оценена руководством школ, руководителями образовательных учреждений, местными советами и правительством. Внимание сосредоточено на особенностях оценки профессиональной деятельности учителей Греции и Украины. Ключевым условием успешного внедрения системы оценивания является установление доверительных отношений между государством и учителями, поскольку без этого любая попытка обречена на бездействие и, в конце концов, будет отклонена. Система оценки должна прояснить и доказать, что цель оценки будет состоять в улучшении образования, предоставляемого греческим гражданам, и предложит предложения для успешной реализации образовательной политики. Доказано, что целью аттестации является совершенствование образования, предоставляемого гражданам, и подаются предложения по успешной реализации образовательной политики в обеих странах, упомянутых в статье. Проанализировано содержание профессионального портфолио учителя как один из эффективных способов подтверждения педагогической профессиональной квалификации в Украине. Обосновано, что ключевым условием успешного внедрения системы аттестации учителей является учет ключевых аспектов профессиональной деятельности педагога.
Description: DOI : 10.25128/2415-3605.20.2.10
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16640
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_SERNIAK_GRIGORIOU.pdf157,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.