Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1841
Title: Спроба прочитання мовного вираження українськості у вірші М. Вінграновського «Ластівко біля вікна»
Other Titles: Попытка прочтения языкового выражения украинского в стихе М. Винграновского «Ласточка возле окна»
An attempt to interpret linguistic means of Ukrainian authenticity in M. Vingranovsky's poem «Lastivkoyu bilja vikna» («Swallow by the window»)
Authors: Дащенко, Наталія Левківна
Крупа, Марія Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Дащенко, Н. Л. Спроба прочитання мовного вираження українськості у вірші М. Вінграновського "Ластівко біля вікна" / Н. Л. Дащенко, М. П. Крупа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2012. – № 1. – С. 82-92.
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: лінгвістичний аналіз
авторські форми вираження українськості
контекстуальне значення
Abstract: У статті представлено спробу тлумачення мовних засобів, яке допомагає окреслити ідейно-змістове спрямування аналізованого тексту, мотивувати відбір автором форм вираження українськості, доступні та легкі для дитячого сприймання та національної ідентифікації. Використано кількісний аналіз, лексико-семантичний аналіз ключових слів, метод стилістичного експерименту (добір слів за аналогією / протиставленням), припущення авторської мотивації у відборі відповідних мовних засобів. Подібний аналіз може бути застосований із розвивальною, виховною, навчальною метою.
В статье представлена попытка толкования языковых средств, которое помогает представить идейно-смысловое направление анализированного текста, мотивировать отбор автором форм выражения украинского, доступных и лёгких для детского восприятия и национальной идентификации. Использовано количественный, лексико-семантический анализ ключевых слов, стилистический эксперимент (подбор слов за аналогией / противопоставлением), предположение авторской мотивации в отборе соответствующих языковых средств. Сходный анализ может быть применен с развивающей, воспитательной, учебной целью.
An attempt to give an explanation of language means which helps to outline the elevated and contents direction of an analyzed text, motivate the author’s selection of expression forms of the Ukrainian, which are simple and easy for children’s perception and national identification are represented in the article. Quantitative analysis, lexical and semantic analysis of key-words and a method of stylistic experiment (selection of words according to analogy / contrasting), suppose of writer’s motivation for suitable linguistic means selection are used. Such analysis can be applied with the developing, educational and upbringing aims.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1841
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2012, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dacshenko-Krypa.pdf366,29 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.