Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19453
Title: DISTANCE LEARNING OF «HISTORY OF NINETEENTH-CENTURY FOREIGNLITERATURE» COURSE IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC: EDUCATORS’ EXPERIENCES
Other Titles: Дистанційне вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури XIX століття» в умовах пандемії: досвід викладачів
Дистанционное изучение курса «История зарубежной литературы XIX века» в условиях пандемии: опыт преподавателей
Authors: Hrytsak, Natalia
Derkach, Halyna
Kuchma, Natalia
Labashchuk, Oksana
Bibliographic description (Ukraine): Hrytsak N., Derkach H .,Kuchma N., Labashchuk O. DISTANCE LEARNING OF «HISTORY OF NINETEENTH-CENTURY FOREIGNLITERATURE» COURSE IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC: EDUCATORS’ EXPERIENCES // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 199–208
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: distance learning
pandemic
e-course
Gen Z Student
MOODLE
information and communication technologies
educational support
students’ information competence
training of future philology teachers
дистанційне навчання
пандемія
електронний курс
студент покоління Z
платформа Moodle
інформаційно-комунікаційні технології
освітній супровід
інформаційна компетентність студентів
підготовка майбутніх вчителів-філологів
дистанционное обучение
пандемия
электронный курс
студент поколения Z
платформа Moodle
информационно-коммуникационные технологии
образовательное сопровождение
информационная компетентность студентов
подготовка будущих учителей-филологов
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The paper deals with the peculiarities of the educational process in higher education institutions in a distance learning environment. The experience of teaching “History of Nineteenth-Century Foreign Literature” e-course at the Faculty of Philology and Journalism of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University under pandemic conditions has been presented. It has been shown that under quarantine restrictions, distance learning is the most appropriate and effective form of training. It has been proved that the efficiency of distance learning increases with the use of e-courses, developed on MOODLE digital learning platform. The specificity of structuring the electronic course “History of Nineteenth-Century Foreign Literature”, taking into account the peculiarities of a professional training profile of a philology student, has been revealed. The study has demonstrated that Generation Z students prefer creative, atypical and clearly structured educational material, which motivates them to independent learning, activates their intellectual potential, forms the skills of original approach to the literary and artistic phenomena analysis, develops critical thinking and informational competence of a future philology teacher. The methods of using such tools as networking, online educational platforms and media resources in the learning process have been highlighted. Specific forms of work as completing an online dictionary of literary terms, performing individual research in the form of a creative work; writing a final test in the form of an essay, and delivering lectures - “literary battles” have been characterized. Particular attention has been focused on the performance of creative assignments and examples of students’ projects. The study has proved that under COVID-19 pandemic both groups of stakeholders – philology students and educators have benefited from using the course “History of Nineteenth-Century Foreign Literature” via the e-learning platform Moodle.
Розглянуто специфіку навчального процесу в умовах дистанційного навчання. Презентовано досвід вивчення зарубіжної літератури ХІХ століття на факультеті філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в умовах пандемії. Показано, що в умовах карантинних обмежень дистанційне навчання є найбільш прийнятною і продуктивною формою навчання. Доведено, що ефективність дистанційного навчання підвищується з використанням електронного курсу на платформі Moodle. Розкрита специфіка структуризації електронного курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття», що враховує особливість профілю фахової підготовки студента-філолога. Обґрунтовано, що студент покоління Z обирає творчий, нетиповий, чітко структурований навчальний матеріал, що мотивує учнів до самостійного навчання, активізує інтелектуальний потенціал студентів, формує вміння нетипового підходу до аналізу літературно-художніх явищ, розвиває критичне мислення та інформаційну компетентність майбутнього вчителя-філолога. Показано методи використання таких інструментів, як мережеві зв'язки, онлайн-освітні платформи, медіаресурси в навчальному процесі. Охарактеризовано специфічні види роботи: заповнення он-лайн словника літературознавчих термінів, виконання індивідуального науково-дослідного завдання у формі творчої роботи; написання підсумкової контрольної роботи у формі есе, проведення лекції – «літературні батли». Дослідження показало, що в умовах пандемії Ковід- 19 обидві групи зацікавлених сторін – студенти-філологи і викладачі – отримали користь від використання курсу «Історія зарубіжної літератури XIX століття» через використання цифрової онлайн платформи Moodle.
Описан учебный процесс в условиях дистанционного обучения. Показан опыт изучения зарубежной литературы ХІХ века на факультете филологии и журналистики Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Продемонстрировано, что в условиях карантинных ограничений дистанционное обучение является наиболее продуктивной формой образования. Доказано, что эффективность дистанционного обучения увеличивается за счет использования электронного курса на основе платформы Moodle. Раскрыта специфика структуризации (с учетом особенностей профиля профессиональной подготовки студента-филолога) электронного курса «История зарубежной литературы ХІХ века». Обосновано, что студент поколения Z выбирает творческий, нетипичный, четко структурированный учебный материал, который должен мотивировать студентов самостоятельно работать, активизировать интеллектуальный потенциал студентов, формировать способность нетипично подходить к анализу литературно-художественных явлений, развивать критическое мышление и информационную компетентность будущего учителя- филолога. Показаны методы использования следующих инструментов: сетевые связи, онлайн- образовательные платформы, медиаресурсы в учебном процессе. Описаны специфические формы работы: заполнение он-лайн словаря литературоведческих терминов, выполнение индивидуального научно-исследовательского задания в форме творческой работы, написание итоговой контрольной работы в форме эссе, проведение лекции – «литературный батл». Показано, что в условиях пандемии КОВИД-19 двум группам заинтересованных сторон – студентам-филологам и преподавателям – выгодно использование электронного курса История зарубежной литературы ХІХ века» на основе платформы Moodle.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.23
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19453
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_Hrytsak_Derkach_Kuchma_Labashchuk.pdf654,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.