Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19455
Title: ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATION OF PUPILS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF COMPETENCE APPROACH
Other Titles: Організаційно-педагогічні умови навчання школярів з порушенням інтелекту в умовах компетентнісного підходу
Организационно-педагогические условия обучения школьников с нарушением интеллекта в условиях компетентностного подхода
Authors: TOROP, KRISTINA
Bibliographic description (Ukraine): TOROP K. ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATION OF PUPILS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF COMPETENCE APPROACH // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 218–224
Issue Date: 2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: education
organizational and pedagogical conditions
intellectual development disorders
competence approach
освіта
організаційно-педагогічні умови
порушення інтелектуального розвитку
компетентнісний підхід
образование
организационно-педагогические условия
нарушения интеллектуального развития
компетентностный подход
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: The organizational and pedagogical conditions of teaching pupils with intellectual disabilities in terms of competence approach have been analyzed. It is indicated that it is a set of certain facts, circumstances, influences, processes that allow to manage the educational process, as a result of which the child's personality is formed, by means of pedagogical and didactic influences, in order to increase the efficiency of the educational process. The state of research of the problem in the modern scientific literature has been determined. The need to develop organizational and pedagogical conditions for teaching pupils with intellectual disabilities in a competency-based approach has been substantiated by creating a comfortable environment for knowledge, skills and abilities for productive and effective application in life, including: individual approach to pupils, use of modern technological advances and professional resources needed to interest children in learning, to maintain their interest in learning in the challenges of the XXI century. The main factors of formation of key competencies of pupils with intellectual disabilities have been identified.
Проаналізовано організаційно-педагогічні умови навчання школярів з порушенням інтелектуального розвитку в умовах компетентнісного підходу. Вказано, що це сукупність певних, фактів, обставин, впливів, процесів, що дають змогу керувати освітнім процесом, у результаті якого формується особистість дитини, засобами педагогічних та дидактичних впливів, з метою підвищення ефективності освітнього процесу. Визначено стан дослідження проблеми в сучасній науковій літературі. Обґрунтовано, необхідність розроблення організаційно-педагогічних умов навчання школярів з порушенням інтелектуального розвитку в умовах компетентнісного підходу шляхом створення комфортного середовища для отримання знань, умінь і навичок для продуктивного та ефективного їх застосування у життєдіяльності, які передбачатимуть: індивідуальний підхід до учнів, використання сучасних технологічних досягнень і професійних ресурсів, необхідних для того, щоб зацікавити дітей до навчання, підтримувати їхній інтерес до пізнання в умовах викликів ХХІ століття. Виокремлено основні чинники формування ключових компетентностей школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. .
Проанализированы организационно-педагогические условия обучения школьников с нарушением интеллектуального развития в условиях компетентностного подхода. Указано, что это совокупность определенных, фактов, событий, действий, процессов, позволяющих управлять образовательным процессом, в результате которого формируется личность ребенка, средствами педагогических и дидактических воздействий, с целью повышения эффективности образовательного процесса. Определено состояние исследования проблемы в современной научной литературе. Обоснована необходимость разработки организационно-педагогических условий обучения школьников с нарушением интеллектуального развития в условиях компетентностного подхода путем создания комфортной среды для получения знаний, умений и навыков для продуктивного и эффективного их применения в жизнедеятельности, предусматривающие: индивидуальный подход к ученикам, использование современных технологических достижений и профессиональных ресурсов, необходимых для того, чтобы заинтересовать детей к обучению, поддерживать их интерес к познанию в условиях вызовов XXI века. Выделены основные факторы формирования ключевых компетентностей школьников с нарушениями интеллектуального развития.
Description: DOI 10.25128/2415-3605.21.1.25
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19455
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2021, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_Torop.pdf276,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.