Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/257
Title: Лінгводидактичні аспекти навчальної співпраці на уроках іноземної мови в школі
Other Titles: Лингводидактические аспекты учебного сотрудничества на уроках иностранного языка в школе
Lingnistic and didactic educational interaction at school lessons in foreign language
Authors: Рокіцька, Наталія Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Рокіцька, Н. В. Лінгводидактичні аспекти навчальної співпраці на уроках іноземної мови в школі / Н. В. Рокіцька // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 115-120.
Issue Date: Aug-2010
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: аспекти навчальної співпраці
урок іноземної мови
Abstract: Обґрунтовано необхідність формування і використання в практиці організації уроків іноземної мови деяких психолого-педагогічних особливостей навчальної співпраці. Розкрито характер трьох основних складових педагогічної співпраці: співпраця вчителя з учнями; співпраця учнів один з одним у спільній навчальній діяльності; співпраця вчителів у системі міжпредметних зв’язків. Доведено високу ефективність єдності і взаємозв’язку змісту діяльності, структури позицій і сукупності співпраці, що визначають конкретну специфічну форму і тип організації навчального співробітництва.
Обосновано необходимость формирования и использования в практике организации уроков иностранного языка некоторых психолого-педагогических особенностей учебного сотрудничества. Раскрыт характер трех основных составных педагогического сотрудничества: взаимодействие учителя с учениками; взаимодействие учеников друг с другом в совместной учебной деятельности; взаимодействие учителей в системе межпредметных связей. Доказано высокая эффективность единства и взаимосвязи содержания деятельности, структуры позиций и совокупности взаимодействий, что определяет специфическую форму и тип организации учебного сотрудничества.
The necessity of formation and use of psychological and pedagogical aspects of educational interaction in the organization of foreign language lessons has been substantiated. Three main aspects of pedagogical interaction have been revealed: interaction of a teacher with pupils; interaction between pupils in mutual educational activity; cooperation of teachers in the system of intersubject connections. High efficiency of correlation and unity of activity content, position structure and interaction totality which determine the specific form and type of educational cooperation has been proved.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/257
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2010, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rokitska.pdf119,78 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.