Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/407
Title: Інформаційно-освітнє середовище навчання: історія виникнення, класифікація та функції
Other Titles: Информационно-образовательная среда обучения: история возникновения, классификация и функции
Informational and educational learning environment: the history, classification and functions
Authors: Тверезовська, Ніна Трохимівна
Касаткін, Дмитро Юрійович
Bibliographic description (Ukraine): Тверезовська, Н. Т. Інформаційно-освітнє середовище навчання: історія виникнення, класифікація та функції / Н. Т. Тверезовська, Д. Ю. Касаткін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 190-196.
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: інформаційне середовище
освітнє середовище
інтернет
інформаційний простір
педагогічна система
Abstract: Розклавши термін «інформаційно-освітнє середовище» на дві складові «інформаційне середовище» і «освітнє середовище», ми дослідили сутність цього поняття, принципи та підходи, що склалися в науці до його визначення. Здійснено класифікацію середовища за різними ознаками, а саме: мірою глобальності; видом існування; типом управління; напрямом суспільно-значущих завдань тощо. Розглянуто аспекти, які властиві середовищу. У контексті дослідження показано місце інформаційного простору в сукупності інформаційних середовищ і місце людини в ньому.
Разложив термин «информационно-образовательная среда» на две составляющие: «информационная среда» и «образовательная среда», исследовали сущность данного понятия, принципы и подходы, которые сложились в науке к его определению. Осуществлена классификация среды по различным признакам, а именно: степени глобальности; видом существования; типом управления; направлением общественно-значимых задач и т.д. Рассмотрены аспекты, присущие среде. В контексте данного исследования показано место информационного пространства в совокупности информационных сред и месте человека в нем.
Expanding the term «informational-educational environment» into two components: the «informational environment» and «educational environment», we explored the essence of the concept, principles and approaches that have developed in science to its definition. Performed classification environment on different grounds, namely the degree of globality, the existence of views, the type of management; direction of socially important problems, etc. The aspects inherent in the environmen are examined. In the context of this study show the position information area in the aggregate information environments and man’s place in it.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/407
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tverezovskuj_Kasatkin.pdf156,46 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.