Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 3 : [72] Collection home page

Logo

ЗМІСТ

Теоретико-методологічні засади технологічної та професійної освіти

Сидоренко В. К. Вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності

3

Гуревич Р. М. Трудове навчання в сучасні школі: яким йому бути?

9

Коберник О. М. Теоретико-методологічні підходи до обґрунтування концепції технологічної освіти

14

Шереметьєва Ю. А. Загально-теоретичні аспекти проблеми  змісту професійної освіти

21

Скороход О. М. Новітнє інформаційно-комунікаційне навчальне середовище вищої технічної школи  та його інтелектуальна складова

28

Петренко Л. М. Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу 

35

Оршанський Л. В. Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів

41

МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ

Севастьянова О. С. Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності учнів

47

Даннік Л. А. Основні умови успішного засвоєння цілісної системи технічних понять учнями на уроках трудового навчання

54

Вакалюк Т. А. Активізація логічного мислення старшокласників  при розв’язуванні задач на цикл з параметром

58

Бочар І. Й., Гевко І. В. Умови інтелектуального розвитку учнів як складова навчально-пізнавальної діяльності у процесі  їх трудової підготовки

64

Нищак І. Д. Створення та використання електронних графічних завдань з креслення (на прикладі теми «Прості розрізи»)

69

Матвісів Я. Я. Дидактичні засоби формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання

76

Мельник Г. М. Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах проектно-технологічної системи

82

Хоменко Л. М. Пропедевтика вивчення основ сучасного швейного виробництва в процесі вивчення обслуговуючих видів праці

88

МЕТОДИКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

93

Терещук А. І. Ґенеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти

93

Радченко О. А. Психолого-педагогічний аналіз мотиваційної сфери старшокласників до навчання за профілем «Агровиробництво»

99

Петровський С. С. Дидактичні умови застосування методу проектів у профільному навчанні старшокласників

105

Сажко Г. І. Концепція адресної підготовки операторів комп’ютерного набору до безпомилкової діяльності

109

Стойчик Т. І. Основні аспекти професійного відбору на підготовку кваліфікованих робітників гірничого профілю в умовах професійно-технічного навчального закладу

118

Герлянд Т. М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників:  проблеми та перспективи реалізації за сучасних умов

125

Кочубей А. В. Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті

129

Єжова О. О. Проектування педагогічної системи формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів

135

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО  Й ЕТНОДИЗАЙН У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ  І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Бучківська Г. В. Проектування етнохудожнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів

142

Цісарук В. Ю. Ретроспективний аналіз та сучасний стан фахової художньо-трудової підготовки студентів у навчальних закладах Галичини

147

Титаренко В. П. Вишивальне мистецтво на Полтавщині

154

Дігтяр Н. М. Вивчення технологічних особливостей виконання української картини на склі в загальноосвітній школі

157

Ліщинська-Кравець Г. Л. Художньо-трудова підготовка як чинник формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій

160

Драшко О. М. Підготовка вчителів праці до використання художніх ремесел: історичний аспект

165

Тимків Б. М. Роль етнодизайну в підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва

170

Савенко І. В. Дидактичні принципи створення навчального курсу «Основи графічного дизайну»

175

Павх С. П. Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва

179

Ломницький Я. Т. Проблема вивчення студентами проектування верстата для плоского та рельєфного різьблення

185

застосування інформаційних технологій в технологічній та професійній освіті

Тверезовська Н. Т., Касаткін Д. Ю. Інформаційно-освітнє середовище навчання: історія виникнення, класифікація та функції

190

Ільясова Ф. С. Теоретико-методологічні особливості проектування програмного забезпечення

196

Сопіга В. Б. Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках креслення в школі технологічного профілю

205

Уруський А. В. Шляхи використання комп’ютерної техніки в умовах інформаційного суспільства

210

Луцик І. Б., Лашкевич В. В. Специфіка застосування інфографічних методів представлення знань у навчальному процесі

216

Кириленко В. В. Проблеми формування інформаційної культури студентів у вищій професійній освіті

222

Гаврищак Г. Р. Застосування комп’ютерно-орієнтованих технологій навчальної графічної діяльності студентів педагогічних вузів

226

Карлінська Я. В. Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін

230

Волкова Н. В. Дидактичний супровід організації навчальної діяльності майбутніх учителів трудового навчання як системоутворювальний чинник інформаційної культури

236

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА  ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Туранов Ю. О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології

242

Моштук В. В. Культурно-освітній простір вищого навчального закладу як важливий чинник формування проектно-технологічної культури майбутнього вчителя технологій і креслення

247

Мамус Г. Ф., Пінаєва О. Ю. Метод проектів у системі підготовки сучасного вчителя технологій

255

Білосевич І. А. Структурне обґрунтування та розвиток технічного мислення у майбутніх учителів технологій

261

Цина А. Ю. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів технологій

264

Тархан Л. З., Шаріпова Е. Р. Суть проектного підходу до організації педагогічної практики майбутніх інженерів-педагогів

272

Ткачук С. І. Інноваційні педагогічні технології як аспект підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури

278

Гедзик А. М. Елементи технічного конструювання  в професійно-графічній підготовці  майбутніх учителів технологій

287

Авраменко О. Б. Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх  учителів технології

292

Срібна Ю. А. Дизайн-освіта як складова професійної підготовки вчителя технології

296

Пашинський А. М., Загородній Р. І. Особливості підготовки майбутніх фахівців транспортної справи та її реалізація у навчальному процесі

301

МЕТОДИКА ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Приступа В. В. Використання кейс-методу у формуванні економічної компетентності майбутніх інженерів радіозв’язку

307

Дібрівна І. Е. Удосконалення підготовки студентів агротехнологічного спрямування під час вивчення математичних дисциплін  із застосуванням інформаційних технологій

313

Бочар Ю. І. Методичні особливості використання програмного пакету corelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямку

318

Федорейко В. С., Горбатюк Р. М., Павх І. І., Рутило М. І. Імітаційне комп’ютерне моделювання як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів технології та інженерів-педагогів

327

Скварок М. Ю. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з проектування одягу

334

Авєршин А. О., Яковенко Т. В. Застосування інноваційних педагогічних технологій  в процесі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

338

Горбатюк Р. М., Федорейко В. С. Експериментальне дослідження компонентів професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

343

Кадемія М. Ю. Використання Веб-квестів у процесі підготовки вчителя технології

350

Ашеров А. Т. Методична система навчання ергономічній експертизі трудового середовища

354

Савченко Л. О. Проектні технології як засіб підвищення якості знань студенів вищої педагогічної школи

362

ЗА РУБЕЖЕМ

Сергеєва Л. М. Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади

367

Горай О. В. Проблеми професійної підготовки медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами в Польщі та Україні

371

Мейєр Бердн. Система професійної орієнтації в Німеччині

377

Монько Р. М. Історичний аналіз становлення системи підготовки вчителів «Техніки та інформатики» в республіці Польща

385

Жигірь В. І. Аналіз досвіду підготовки компетентного менеджера освіти у зарубіжних дослідженнях

390

ВИВЧАЄМО ДОСВІД

Кращенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у Полтавському молодіжному проекті «Школа місцевого і студентського самоврядування«Лідер майбутнього»»

398

Козяр М. М. Навчально-демонстраційна програма «Робочі кресленики деталей машинобудування»

404

Гушулей Й. М., Калушка В. П., Гушулей І. В. Використання електронного навчально-методичного комплексу в технологічній підготовці учнівської молоді

410

Сорока Т. П. Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності студентів інженерно-педагогічного факультету

414

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2011-08Система професійної орієнтації в НімеччиніБердн, Меєр
2011-08Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності студентів інженерно-педагогічного факультетуСорока, Тарас Петрович
2011-08Використання електронного навчально-методичного комплексу в технологічній підготовці учнівської молодіГушулей, Йосип Миколайович; Калушка, Володимир Павлович; Гушулей, Ірина Василівна
2011-08Навчально-демонстраційна програма «Робочі кресленики деталей машинобудування»Козяр, Микола Миколайович
2011-08Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у полтавському молодіжному проекті «школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього»Кращенко, Юрій Петрович
2011-08Аналіз досвіду підготовки компетентного менеджера освіти у зарубіжних дослідженняхЖигірь, Вікторія Іванівна
2011-08Історичний аналіз становлення системи підготовки вчителів техніки та інформатики в республіці ПольщаМонько, Роман Мирославович
2011-08Проблеми професійної підготовки медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами в Польщі та УкраїніГорай, Ольга Віцентіївна
2011-08Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів КанадиСергеєва, Лариса Миколаївна
2011-08Проектні технології як засіб підвищення якості знань студенів вищої педагогічної школиСавченко, Лариса Олексіївна
2011-08Методична система навчання ергономічній експертизі трудового середовищаАшеров, Аківа Товійович
2011-08Використання веб-квестів у процесі підготовки вчителя технологіїКадемія, Майя Юхимівна
2011-08Експериментальне дослідження компонентів професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілюГорбатюк, Роман Михайлович; Федорейко, Валерій Степанович
2011-08Застосування інноваційних педагогічних технологій в процесі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогівАвєршин, Андрій Олександрович; Яковенко, Тетяна Вікторівна
2011-08Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з проектування одягуСкварок, Марія Юріївна
2011-08Імітаційне комп’ютерне моделювання як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів технології та інженерів-педагогівФедорейко, Валерій Степанович; Горбатюк, Роман Михайлович; Павх, Ігор Іванович; Рутило, Микола Іванович
2011-08Методичні особливості використання програмного пакету CorelDRAW при підготовці фахівців інженерно-педагогічного напрямкуБочар, Юрій Ігорович
2011-08Удосконалення підготовки студентів агротехнологічного спрямування під час вивчення математичних дисциплін із застосуванням інформаційних технологійДібрівна, Емілія Іванівна
2011-08Використання кейс-методу у формуванні економічної компетентності майбутніх інженерів радіозв’язкуПриступа, Віталій Віталійович
2011-08Особливості підготовки майбутніх фахівців транспортної справи та її реалізація у навчальному процесіПашинський, Анатолій Михайлович; Загородній, Роман Іванович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72