Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5777
Title: Особливості формування природної кормової бази вирощувальних ставів при застосуванні різних добрив
Other Titles: Особенности формирования естественной кормовой базы выростных прудов при использовании различных удобрений
Peculiarities of forming the natural food base in fattening ponds with the use of different fertilizers
Authors: Григоренко, Т. В.
Кражан, С. А.
Базаєва, А. М.
Москаленко, Н. М.
Чужма, Н. П.
Bibliographic description (Ukraine): Особливості формування природної кормової бази вирощувальних ставів при застосуванні різних добрив / Т. В. Григоренко, С. А. Кражан, А. М. Базаєва [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 133–137. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2015
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: природна кормова база
вирощувальні стави
фітопланктон
зоопланктон
зообентос
добрива
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Представлено результати досліджень щодо особливостей формування природної кормової бази вирощувальних ставів при застосуванні різних видів добрив. Встановлено, що став, удобрений перегноєм, характеризувався наявністю більшого видового різноманіття фітопланктонних та зоопланктонних організмів, порівняно з ставом, удобреним мікродобривом «Росток» Макро. Середньосезонна біомаса фітопланктону в ставі, удобреному перегноєм, була на рівні 8,74±2,64 мг/дм3, зоопланктону – 4,06±1,09 г/м3, зообентосу – 0,58±0,21 г/м2, в ставі, удобреному мікродобривом «Росток» Макро, відповідно, – 4,56±0,95 мг/дм3; 3,28±0,86 г/м3 та 1,85±0,99 г/м2. Біомаси фітопланктону в дослідних ставах формувалися, в основному, за рахунок розвитку синьозелених та зелених водоростей. При цьому, частка зелених водоростей у ставі, удобреному мікродобривом, була вищою порівняно із ставом, удобреним перегноєм. Основу біомаси зоопланктону становили ракоподібні. Удобрення ставу перегноєм сприяло значному розвитку чисельності коловерток (до 69,2%). Зообентос обох вирощувальних ставів формували цінні у кормовому значенні личинки хірономід.
Представлены результаты исследования особенностей формирования естественной кормовой базы выростных прудов при использовании различных видов удобрений. Установлено, что пруд, удобренный перепревшим навозом, характеризовался наличием большего разнообразия видов фитопланктонных и зоопланктонных организмов по сравнению с прудом, удобренным микроудобрением «Росток» Макро. Средняя за вегетационный сезон биомасса фитопланктона в пруду, удобренном навозом, была на уровне 8,74±2,64 мг/дм3, зоопланктона – 4,06±1,09 г/м3, зообентоса – 0,58±0,21 г/м2, в пруду, удобренном микроудобрением, соответственно – 4,56±0,95 мг/дм3; 3,28±0,86 г/м3 та 1,85±0,99 г/м2. Биомассы фитопланктона в опытных прудах формировались, в основном, за счет развития синезелёных и зеленых водорослей. При этом доля зеленых водорослей в пруду, удобренном микроудобрением, была выше, чем в пруду, удобренном перепревшим навозом. Основу биомассы зоопланктона составляли ракообразные. Удобрение пруда навозом способствовало значительному развитию численности коловраток (до 69,2%). Зообентос выростных прудов формировали ценные в пищевом значении личинки хирономид.
The paper contains the results of the studies on the peculiarities of forming the natural food base in fattening ponds with the use of different fertilizer types. It was found that the pond fertilized with manure was characterized by the presence of a higher diversity of phytoplanktonic and zooplanktonic organisms compared to the pond fertilized with the microfertilizer Rostok “Makro”. The average seasonal phytoplankton biomass in the pond fertilized with manure was 8.74±2.64 mg/dm3, zooplankton – 4.06±1.09 g/dm3, zoobenthos – 0.58±0.21 g/m2; in the pond fertilized with the microfertilizer Rostok “Makro” – 4.56±0.95 mg/dm3, 3.28±0.86 g/dm3, and 1.85±0.99 g/m2, respectively. Phytoplankton biomasses in the experimental ponds were formed mainly by blue-green and green algae. At the same time, the share of green algae in the pond fertilized with the microfertilizer was higher compared to the pond fertilized with manure. Zooplankton biomass was composed of crustaceas. Fertilizing the pond with manure promoted significant development of rotifers (up to 69.2%). The zoobenthos in both fattening ponds was composed of nutritionally valuable chironomid larvae.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5777
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grygorenko.pdf111,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.