Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/70
Title: Використання методу проектів під час вивчення курсу «Сіт в навчальному процесі» студентами філологічного факультету та факультету іноземних мов
Other Titles: Использование метода проектов при изучении курса «Сит в учебном процессе» студентами филологического факультета и факультета иностранных языков
Using the projects method in course of «Sit in the educational process» by the students of philology faculty and foreign languages faculties
Authors: Генсерук, Галина Романівна
Бойко, Марія Миколаївна
Залюбовська, Людмила
Олійник, Людмила
Bibliographic description (Ukraine): Використання методу проектів під час вивчення курсу "СІТ в навчальному процесі" студентами філологічного факультету та факультету іноземних мов / Г. Генсерук, М. Бойко, Л. Залюбовська, Л. Олійник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 114-120.
Issue Date: Mar-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: сервіси Web 2.0
блог
метод проектів
Abstract: Розглянуто основні підходи щодо організації навчальній діяльності студентів з використанням методу проектів, визначено вимоги до використання методу проектів у навчальній діяльності студен-тів та класифікацію проектів, проаналізовано сутність та структуру освітніх веб-ресурсів, шляхи їх використання майбутніми учителями в професійній діяльності, наведено приклади освітніх ресурсів, створених студентами під час проходження комп’ютерної практики.
Рассмотрены основные подходы к организации учебной деятельности студентов с использовани-ем метода проектов, определены требования к использованию метода проектов в учебной деятельно-сти студентов и классификацию проектов, проанализированы сущность и структуру образовательных веб-ресурсов, пути их использования будущими учителями в профессиональной деятельности, приведены примеры образовательных ресурсов, созданных студентами во время прохождения компьютерной практики
The main learning approaches with the usage of the project method are discussed; the requirements for the method in students’ learning process and the classification of projects are determined; the essence and struc-ture of educational web resources and their usage in professional activities of future teachers are analyzed; ex-amples of educational resources created by students during the computer practice are given.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/70
Copyright owner: © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2011, № 1
Наукові публікації працівників кафедри інформатики і методики її викладання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Genseruk_Bojko.pdf752,33 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.