Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8712
Title: Якісні характеристики сучасної початкової освіти
Other Titles: Качественные характеристики современного начального образования
Qualitative characteristics of modern primary education
Authors: Кодлюк, Я. П.
Bibliographic description (Ukraine): Кодлюк Я. П. Якісні характеристики сучасної початкової освіти / Я. П. Кодлюк // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 11(51). – С. 334–338.
Issue Date: 2017
Keywords: початкова освіта
молодші школярі
якісні характеристики сучасної початкової освіти
суб’єктність молодшого школяра в навчальній діяльності
альтернативні підручники
уміння вчитися
емоційно-ціннісне ставлення
начальное образование
младшие школьники
качественные характеристики современного начального образования
субъектность младшего школьника в учебной деятельности
альтернативные учебники
умение учиться
эмоционально-ценностное отношение
primary education
pupils of primary school
qualitative characteristics of modern primary education
subjectivity of primary school pupil in educational activity
alternative textbooks
ability to learn
emotional and value attitude
Abstract: Виокремлено й розкрито якісні характеристики сучасної початкової освіти: особистісна орієнтованість (дитиноцентрованість), варіативність, компетентнісна спрямованість, розвивальність, ціннісна орієнтованість. Особистісно орієнтована (дитиноцентрована) початкова освіта націлює на визнання молодшого школяра суб’єктом навчальної діяльності; її варіативність забезпечується значною мірою альтернативними підручниками і навчальними посібниками; компетентнісна спрямованість школи першого ступеня актуалізує проблему формування в молодших школярів предметних і ключових компетентності, зокрема вміння вчитися; розвивальний вплив навчання на особистість молодшого школяра здійснюється за такими напрямами: розвиток психічних процесів, формування загальнонавчальних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей; ціннісно орієнтована початкова освіта передбачає повноцінну реалізацію в навчальному процесі четвертого елемента змісту освіти – емоційно-ціннісного ставлення.
Выделены и раскрыты качественные характеристики современного начального образования: личностная ориентированность (ученикосфокусированность), вариативность, компетентностная направленность, развивательность, ценностная ориентированность. Личностно ориентированное (ученикосфокусированное) начальное образование нацеливает на признание младшего школьника субъектом учебной деятельности; его вариативность обеспечивается в значительной мере альтернативными учебниками и учебными пособиями; компетентностная направленность школы первой ступени актуализирует проблему формирования у младших школьников предметных и ключевых компетентностей, в частности умение учиться; развивающее влияние обучения на личность младшего школьника осуществляется по следующим направлениям: развитие психических процессов, формирование общеучебных умений и навыков, развитие творческих способностей; ценностно ориентированное начальное образование предусматривает полноценную реализацию в учебном процессе четвертого элемента содержания образования – эмоционально-ценностного отношения.
The qualitative characteristics, such as personal orientation (pupil-oriented), variability, competence orientation, development and value orientation of modern primary education are distinguished and analyzed. Personally oriented (pupil-oriented) primary education aims at defining a pupil of primary school as a subject of educational activity; its variability is largely provided by alternative and educational textbooks; the competence direction of primary school actualizes the problem of the formation of subject and key competences in pupils of primary school, in particular the ability to study; the developmental influence of education on the personality of a pupil of elementary school is carried out in the following directions: development of mental processes, formation of general educational skills and abilities, development of creative abilities; value-oriented primary education requires full implementation in educational process of the fourth element of the content of education – emotional and value attitude.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8712
ISSN: 2304–5809
2313–2167
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kodliuk_4.pdf366,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.