Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9586
Title: Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування)
Other Titles: Научно-исследовательская лаборатория цитоэмбриологии кафедры ботаники и зоологии Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка: становление, функционирование и перспективы (к 40-летию основания)
RESEARCH LABORATORY OF CYTOEMBRIOLOGY AT THE DEPARTMENT OF BOTANY AND ZOOLOGY OF TERNOPIL V. HNATIUK NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY: HISTORICAL OUTLINE AND FUTURE PROSPECTS (dedicated to 40th foundation anniversary)
Authors: Барна, М. М.
Bibliographic description (Ukraine): Барна, М. М. Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування) / М. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. - 2018. - Вип. 1(72). - С. 9–17. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: науково-дослідна лабораторія
цитоембріологія
морфогенез генеративних органів
органогенез репродуктивних структур
етапи ембріогенезу
біологія цвітіння
репродуктивна біологія
гібридизація
бар’єри міжвидової несумісності
гетерозис
научно-исследовательская лаборатория
цитоэмбриология
морфогенез генеративных органов
органогенез репродуктивных структур
этапы эмбриогенеза
биология цветения
репродуктивная биологмя
гибридизация
барьеры межвидовой несовместимости
гетерозис
research laboratory
cytoembryology
morphogenesis of generative organs
organogenesis of reproductive structures
stages of embryogenesis
flowering biology
reproductive biology
hybridization
barriers of cross-species incompatibility
heterosis
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: У статті розкрито питання щодо створення, функціонування та перспектив діяльності науково-дослідної лабораторії цитоембріології кафедри ботаніки та зоології. Значна увага приділена значенню науково-дослідної лабораторії цитоембріології в навчанні та підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрантів, а також роль лабораторії у виконанні курсових, дипломних і магістерських робіт. Особлива увага акцентована на значенні лабораторії цитоембріології в організації науково-дослідної роботи студентів, магістрантів і аспірантів. Відмічається, що за період функціонування лабораторії цитоембріології в ній виконано і успішно захищено одну докторську та сім кандидатських дисертацій. Нині в лабораторії успішно досліджуються різні аспекти репродуктивної біології видів родин Salicaceae Mirb., Aceraceae Lindl., Fagaceae Dumort та Juglandaceae A. Rsch. ех Kunth, зокрема: дослідження морфогенезу та органогенезу репродуктивних структур, біології цвітіння видів та гібридів названих родин, мегаспорогенез та мегагаметогенез, етапи ембріогенезу та ендоспермогенез, дослідження бар’єрів міжвидової несумісності видів і пошук можливих шляхів їх подолання, прогнозування гетерозису у деревних полікарпічних видів і підбір батьківських пар за міжвидової гібридизації видів родів Populus L. і Saliх L. На 2015—2020 рр. в науково-дослідній лабораторії цитоембріології зосереджена робота над виконанням колективної теми «Рослинні угруповання Західного Поділля: морфолого-систематичні, дендрологічні, цитоембріологічні, фізіолого-біохімічні, генетичні, фітопатологічні, екологічні та історичні аспекти», № державної реєстрації 0116U002131. Керівник теми — доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри ботаніки та зоології, професор С В. Пида, співробітники науково-дослідної лабораторії цитоембріології: доктор біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри М. М. Барна, кандидат біологічних наук, викладач кафедри Н. В. Герц, кандидат біологічних наук, асистент кафедри О. Б. Мацюк, старший лаборант кафедри М. Я. Кравець та інші викладачі та навчально-допоміжний персонал кафедри ботаніки та зоології. Окрім того, упродовж багатьох років в науково-дослідній лабораторії цитоембріології зосереджена робота над випусками щорічних чотирьох номерів наукового фахового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія», які з 2015 року включені у наукометричну базу даних Іndex Copernicus, головним редактором якого є: доктор біологічних наук, професор М. М. Барна. Багато уваги в лабораторії цитоембріології приділяється підготовці та написанню монографій, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій. Наукові розробки з репродуктивної біології видів родини Salicaceae Mirb. захищені авторськими свідоцтвами на винаходи.
В статье раскрыт вопрос о создании, функционировании и перспективах научно- исследовательской лаборатории цитоэмбриологии кафедры ботаники и зоологии. Значительное внимание уделено значению лаборатории цитоэмбриологии в обучении и подготовкебакалавров специалистов и магистрантов, а также роль лаборатории в выполнении курсовых, дипломных и магистерских работ. Особенное внимание акцентировано на значении научно-исследовательской лаборатории цитоэмбриологии в организации научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов. Отмечается, что за пеииод функционировани лаборатории цитоэмбриологии в ней выполнено и успешнршно захищено одну докторскую и сем кандидатских диссертаций. Сегодня в лаборатории успешно исследуются разные аспекты репродуктивной биологии видов семейств Salicaceae Mirb., Aceraceae Lindl., Fagaceae Dumort и Juglandaceae A. Rsch. ех Kunth, в частности: исследования морфогенеза и органогенеза репродуктивных структур, биологии цветения видов и гибридов названных семейств, мегаспорогенез и мегагаметогенез, этапы эмбриогенеза и эндоспермогенеза, исследование барьеров межвидовой несовместимости видов и поиск возможных путей их преодоления, прогнозирование гетерозиса у деревьев поликарпических видов и подбор родительських пар при межвидовой гибридизации видов родов Populus L. і Saliх L. На 2015—2020 гг. в лаборатории цитоэмбриологии сосредочена работа над выполнением преподавателями кафедры ботаники и зоологии коллективной темы «Растительные угруппирования Западной Подолии : морфолого-систематические, дендрологические, цитоэмбриологические, физиолого-биохимические, генетические, фитопатологические, экологические и исторические аспекты», № государственной реестрации 0116U002131. Руководитель темы — доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедры ботанмки и зоологии, професор С В. Пыда, исполнители : доктор биологических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор кафедры Н. Н. Барна, кандидат биологических наук, преподаватель кафедры Н. В. Герц, кандидат биологических наук, ассистент кафедры О. Б. Мацюк, старший лаборант кафедры М. Я. Кравец. Кроме того, в течении многих лет в лаборатории цитоэмбриологии сосредоточена работа над выпусками ежегодных четырех номеровв научного издания «Научные записки Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Серия: Биология», которые с 2015 года включены в наукометрическую базу данных Іndex Copernicus, главным редактором котрого является : доктор биологических наук, профессор Н. Н. Барна. Много внимания в научно-исследовательской лаборатории цитоэмбриологии уделяется подготовке и написанию монографий, учебников, учебных пособий и методических рекомендаций. Научные разработки по репродуктивной биологии видов семейства Salicaceae Mirb. защищены авторскими сведетельствами на изобретения.
The article deals with the establishment, activities and prospective development of the research laboratory of cytoembryology at the Department of Botany and Zoology. Considerable attention is paid to the important role of the laboratory of cytoembryology in the training of graduates qualifying as bachelors and masters, as well as its vital role as a facility for research studies of undergraduates and thesis works of both graduates and postgraduates. It is noted that over the time of functioning of the laboratory of cytoembryology, one doctoral dissertation and seven candidate dissertations were successfully defended. Today the laboratory serves as a setting for the study of various aspects of the reproductive biology of species of the Salicaceae Mirb., Aceraceae Lindl., Fagaceae Dumort and Juglandaceae A. Rsch. ех Kunth families, in particular: studies on the morphogenesis and organogenesis of reproductive structures, the biology of flowering plant species and their hybrids of the above mentioned families, megasporogenesis and megametogenesis, the stages of embryogenesis and endospermogenesis, the studies into barriers of cross-species incompatibility and the search for possible ways to overcome them, prediction of heterosis for trees of polycarpic species and selection of parent pairs in case of hybridization of species of Populus L. and Saliх L genera. The research works of laboratory over the period of 2015-2020 focus on the subject of “Vegetative groupings of Western Podolia: morphological-systematic, dendrological, cytoembriologic, physiological-biochemical, genetic, phytopathological, ecological and historical aspects”, State Registry No. 0116U002131. The scientific supervisor of the research study is S.V.Pyda, Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Head of the Department of Botany and Zoology. The research is carried out by N.N. Barna, Professor, Doctor of Biological Sciences, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, N.V.Herts, Candidate of Biological Sciences, senior lecturer, O.B. Matsiuk, Candidate of Biological Sciences, assistant lecturer, M.Ya. Kravets, senior laboratory assistant. In addition, one of the core areas of the laboratory activities has always been the publication of quarterly “Scientific Notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Biology”, since 2015 included in the Index Copernicus database, the main editor of which is N.N. Barna, Professor, Doctor of Biological Sciences. The academic work of the laboratory of cytoembryology focuses on publishing monographs, textbooks, teaching resources and tutorials. Scientific developments in the reproductive biology of the species of Salicaceae Mirb. family are protected by copyright certificates.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9586
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2018. Вип. 1 (72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1Barna.pdf142,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.