Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9610
Title: Динаміка показників якості життя в процесі лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Other Titles: Динамика показателей качества жизни в процессе лечения у пациентов с артериальной гипертензией
DYNAMICS OF QUALITY OF LIFE INDICATORS IN THE PROCESS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Authors: Аліфер, О. О.
Bibliographic description (Ukraine): Аліфер, О. О. Динаміка показників якості життя в процесі лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / О. О. Аліфер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. - 2018. - Вип. 1(72). - С. 90–97. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: артеріальна гіпертензія
артеріальний тиск
антигіпертензивна терапія
якість життя
опитувальник SF-36
артериальная гипертензия
артериальное давление
антигипертензивная терапия
качество жизни
опросник SF-36
arterial hypertension
arterial pressure
antihypertensive therapy
questionnaire SF-36
quality of life
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Артеріальна гіпертензія (АГ) — одна з найбільш значущих проблем охорони здоров’я в усьому світі, що пов’язана з виникненням таких ускладнень, як інсульт, інфаркт міокарда, серцева та ниркова недостатність, які зумовлюють високу інвалідизацію людей та значні економічні витрати. Мета дослідження – оцінити зміни показників якості життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та встановити їх динаміку під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії. Досліджено 126 хворих з верифікованим діагнозом первинної АГ, що були поділені на 3 групи залежно від ступеня захворювання та контрольну групу, яку склали 43 особи. Пацієнти 1,2,3 груп приймали упродовж 6 місяців комбінацію препаратів Периндоприл+Амлодипін, у контрольній групі було призначено моно компонентну терапію у вигляді препарата Амлодипіна. Порівняльну оцінку параметрів якості життя проводили за допомогою опитувальника SF-36. Після 6 місячної терапії в групах пацієнтів, які отримували лікування у вигляді фіксованої комбінації Периндоприл+Аторвастатин, на відміну від контрольної, спостерігалася позитивна динаміка зміни ЯЖ по всіх шкалах опитувальника SF-36, а статистично значущі відхилення спостерігались по шкалах ФФ, ІБ, ПЗ, Ж, ОЗ.
Артериальная гипертензия (АГ) - одна из наиболее значимых проблем здравоохранения во всем мире, связанная с возникновением таких осложнений, как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная и почечная недостаточность, которые обусловливают высокую инвалидизацию людей и значительные экономические затраты. Цель исследования - оценить изменения показателей качества жизни у пациентов с артериальной гипертензией и установить их динамику под влиянием комбинированной АД. В исследование включено 126 больных с верифицированным диагнозом первичной АГ, которые были разделены на 3 группы в зависимости от степени заболевания и контрольную группу, которую составили 43 человека. Пациенты 1,2,3 групп принимали в течение 6 месяцев комбинацию препаратов Периндоприл + амлодипин, в контрольной группе был назначен моно компонентную терапию в виде препарата амлодипин. Сравнительную оценку параметров качества жизни проводили с помощью опросника SF-36. После 6 месячной терапии в группах пациентов, получавших лечение в виде фиксированной комбинации периндоприла + аторвастатин, в отличие от контрольной, наблюдалась положительная динамика изменения КЖ по всем шкалам опросника SF-36, а статистически значимые отклонения наблюдались по шкалам ФФ, ИБ, ПЗ, ЖА, ОЗ. В процессе проведенного лечения выявлено, что показатели качества жизни напрямую зависят от эффективности лечения.
Arterial hypertension (AH) is one of the most important health problems around the world, which is associated with complications such as stroke, myocardial infarction, cardiac and renal failure, which lead to high levels of disability and high economic costs. The aim of the study is to assess changes in the quality of life indicators in patients with arterial hypertension and to determine their dynamics under the influence of combined antihypertensive therapy. The study included 126 patients with a verified diagnosis of primary hypertension, which were divided into 3 groups depending on the degree of the disease and the control group of 43 persons. Patients in 1,2,3 groups took a combination of preparations of perindopril + amlodipine for 6 months; in the control group, mono-component therapy was prescribed as Amlodipine. A comparative estimation of quality of life parameters was performed using the questionnaire SF-36. When comparing QoL in patients with AH I degree and patients with AH III degree, significant differences were revealed on the VE scales (Р1-Р3 <0,001) and SF (Р1-Р3 <0,5). The QoL indices were low in themselves and differed according to the RF scale of the questionnaire in patients with II and III degrees of hypertension (P2-P3 (LC> 0.5, P2-P3 (UV)> 0.5, P2-P3 (RF) < 0.5, P2-P3 (PO)> 0.5). After 6 months of treatment in patients treated with the fixed combination of perindopril + atorvastatin, in contrast to the control, there was a positive change in QOL changes in all scales of the SF-36 questionnaire, and statistically significant deviations were observed on the scales of PF, B, PН, VT, GH. In all patients with hypertension at baseline showed a reduction in quality of life scores compared to healthy individuals. The study found that improving the quality of life of patients depends on the effectiveness of treatment.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9610
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2018. Вип. 1 (72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12Аlifer.pdf333,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.