Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15437
Title: MARKA JAKO ZNACZNIK PROCESU KONSUMERYZACJI SPOŁECZEŃSTWA
Authors: Sierlecka, Anastazja
Bibliographic description (Ukraine): Sierlecka A. MARKA JAKO ZNACZNIK PROCESU KONSUMERYZACJI SPOŁECZEŃSTWA // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 49. С. 87-94
Issue Date: 2019
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: consumption socjety
consumerization of the socjety
brand
консумпційне суспільство
консумпційне суспільство
консумеризація суспільства
марка
społeczeństwo konsumpcyjne
konsumeryzacja społeczeństwa
marka
Abstract: The basic characteristics of consumption society such as: objectification, standardization and commercialization were discussed in the article. Particular attention was given to the brand as an important element of consumerization of the society. The article reviews vir-tual, semiotic, quantitative, commercial, mediation and media functions of the brand which role was increased due to the excessive consumption in the modern world.
У роботі розглядаються основні характеристики консумпційного суспільства, такі як: реїфікація, стандартизація та комерціалізація. Особлива увага приділялася марки як важливому елементу консумеризації суспільства. Обговорювалося зрос-тання ролі марки внаслідок надмірного споживання в сучасному світі, у тому числі її віртуальних, семіотичних, кількісних, комерційних, медіаційних і медійних фун-кцій. Ключові слова: , консумеризація суспільства, марка.
W pracy omówione zostały podstawowe cechy społeczeństwa konsumpcyjnego, takie jak: uprzedmiotowienie, standaryzacja oraz komercjalizacja. Szczególną uwagę poświęcono marce jako istotnemu elementowi konsumeryzacji społeczeństwa. Omówiono wzrost roli marki w rezultacie nadmiernej konsumpcji we współczesnym świecie z uwzględnieniem wirtualnej, semiotycznej, ilościowej, komercyjnej, media-cyjnej oraz medialnej funkcji marki.
Description: DOI : 10.25128/2304-1222.19.49.07
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15437
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 49

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIERLECKA.pdf113,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.